วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : บุคลากรและชุมชนในโรงเรียนบางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) ร่วมกันสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รักชุมชน ประเทศชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมไทย สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และเอื้ออาทรต่อกัน ปรัชญาของโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม คำขวัญของโรงเรียน : ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน : ขยัน ซื่อสัตย์ สมบัติผู้ดี รู้หน้าที่ มีวินัย

เมนูหลัก
  หน้าแรก
ข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากร
นโยบายและแผน
หลักสูตร
ผลงานดีเด่น
บริการออนไลน์
ติดต่อเรา
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ผอ.ขวัญชัย สุลัยศรี
 
 

เว็บไซต์น่าสนใจ

กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
smart school

 

โรงเรียนบางแค

โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดกรุงเทพมหานคร เริ่มก่อตั้ง เมื่อพ.ศ. 2500 โดยนายเนื่อง  นางสังวาลย์   ทองเต็ม  ได้บริจาคที่ดิน เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน พื้นที่ กว้าง 62.0  เมตร  ยาว  100  เมตร  ต่อมา ปี พ.ศ. 2501 นายเชื้อ นางสำลี  ทองเต็ม  ได้บริจาคที่ดินกว้าง   38   เมตร   ยาว  100  เมตร    ซึ่งเป็นที่ดินผืนเดียวกับข้างต้นเพิ่มเติม    และกระทรวงศึกษาธิการ    ตั้งชื่อโรงเรียนว่า   โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)    เพื่อเป็นเกียรติแก่    ผู้บริจาคที่ดิน  เพื่อการศึกษา คือ  นายเนื่อง  และนางสังวาลย์   ทองเต็ม  มีอักษรย่อว่า  “น.ส.”  ปัจจุบันใช้ ตัวย่อว่า  ก.บค.นส.

    โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)   เปิดทำการสอน     เมื่อวันที่   17   พฤษภาคม   2501         มีนายวิทยา  ไกรพานนท์  เป็นครูใหญ่คนแรก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระท