วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : บุคลากรและชุมชนในโรงเรียนบางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) ร่วมกันสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รักชุมชน ประเทศชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมไทย สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และเอื้ออาทรต่อกัน ปรัชญาของโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม คำขวัญของโรงเรียน : ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน : ขยัน ซื่อสัตย์ สมบัติผู้ดี รู้หน้าที่ มีวินัย

เมนูหลัก
  หน้าแรก
ข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากร
นโยบายและแผน
หลักสูตร
ผลงานดีเด่น
บริการออนไลน์
ติดต่อเรา
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ผอ.ขวัญชัย สุลัยศรี
 
 

เว็บไซต์น่าสนใจ

กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
smart school

 

ประวัติโรงเรียนบางแค(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนที่ตั้งโรงเรียน