โรงเรียนวัดหัวลำโพง    728/1      ถนนสี่พระยา    แขวงสี่พระยา   เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร  105000   02-2333730
หน้าหลัก   งานวิชาการ  / งานปกครอง / งานธุรการ / งานอาคารสถานที่ / งานบริการ / งานชุมชน                             
   

โครงการเด่นของโรงเรียน

 

ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ
โครงการห้องเรียนสวยสะอาดบรรยากาศวิชาการ
อ.ภัทชรีย์
โครงการอบรมพัฒนา ICT บุคลากรในโรงเรียนวัดหัวลำโพง
อ.ภัทชรีย
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
อ.วิภาวด
โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน
อ.พิมพ์ศิร
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อ.พิมพ์ศิริ
โครงการฝึกแม่ไม้มวยไทย
อ.สมบัติ
โครงการทำปุ๋ยชีวภาพ
อ.สมบัติ
โครงการฝึกแบดมินตันเพื่อความเป็นเลิศ
อ.สมบัต
โครงการศึกษาและส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์ดีเด่นของโรงเรียนวัดหัวลำโพง
อ.ประไพพิศ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม กอท.
อ.พรทิพย์
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
อ.ระยอง
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.ระยอง
โครงการธนาคารโรงเรียน
อ.ศิณัฐตา
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
อ.ศิณัฐตา
โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล
อ.ศิณัฐตา
โครงการนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
อ.มนตร์ผกา
โครงการส่งเสริมการคัดลายมือ
อ.นวพรรณ
โครงการกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย
อ.นวพรรณ
โครงการปรับปรุงห้องสมุด
อ.นวพรรณ
โครงการนักพูดรุ่นจิ๋ว
อ.นวพรรณ
โครงการค่ายคณิตศาสตร์
อ.มณฑา
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้จินตคณิต
อ.มณฑา
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์
อ.มณฑา
โครงการอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและยุวกาชาด
อ.มณฑา
โครงการสื่อการสอนสาระคณิตศาสตร์
อ.มณฑา
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย
อ.สมหมาย
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย ICT
อ.สมหมาย
โครงการผลิตสื่อการใช้สื่อการเรียนการสอน
อ.สุพัฒน
โครงการสอนดนตรีสากลนอกหลักสูตร
อ.ณัฐพล
โครงการกัลยาณมิตรนิเทศ
อ.สุพัฒน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระทักษะภาษาไทย
อ.มนตร์ผกา