ประชาสัมพันธ์...ครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน กทม. ทุกคนเข้ารับการอบรมการใช้เทคโนโลยีพัฒนาการสื่อสารในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร ณ ห้องรางทอง โรงแรมบางกอกพาเลส ระหว่างวันที่่ ๒๘-๓๐ ก.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น....ดาวน์โหลดแบบตรวจให้คะแนน SDQ ได้ที่หัวข้อ Download.......ประกาศ...อบรมครูคณิตศาสตร์จำนวน ๔ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๔ ก.ค. - ๒๕ ก.ค. และ ๑ ส.ค. ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่ News...เชิญรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) ประชุมเรื่องการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเอเซีย...รายชื่อครูคณิตศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือก ดูได้ที่หัวข้อ News......โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานการดำนเนินโครงการได้ที่ หัวข้อ Download

Notification
Webboard
Bma Policy
Aboutus
School Webทรูปลูกปัญญา
เชิญชวนส่งภาพถ่าย
อนุรักษ์ธรรมชาติ
ร่วมโครงการ
ประกวดภาพถ่าย
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ
ครั้งที่ 20
 

กลุ่มทรู
ร่วมมอบความสุขสู่ชุมชน
ใน “โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
สุขภาพระดับอำเภอ
เพื่อมุ่งสู่อำเภอ
สร้างเสริมสุขภาพ”
 

ทรูปลูกปัญญา
และ บริติช เคานซิล
ประกาศผลคุณครูที่ผ่าน
เข้ารอบ6 รร. สุดท้าย
หลังจบหลักสูตร 120 ชม.
 

ทรู นำสุดยอดคุณครูใน
โครงการทรูปลูกปัญญา
25 ท่าน ทัศนศึกษา
ณ ประเทศเกาหลี
ประจำปี 2556
 

ทรู จับมือ บริติช
เคานซิล ประเทศไทย
จัดโครงการ
“English…We Can”
 

ทรู จับมือ
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เปิดค่ายเยาวชนทรู
ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556
 

ทรู เชิญชวนครู
กว่า 4,000 โรงเรียน
ในความดูแลของ
“ทรูปลูกปัญญา”
ทั่วประเทศ
 
 
 
 


เพิ่มเติมร่วมเล่นเกมส์


TV3|TV5|TV7|
MCOT|NBT|
THAI PBS
|
TrueVisions|TGN
ชมรายการ
ผู้ว่า ฯ กทม. ออนไลน์
ย้อนหลัง

Hi-Speed | 56 K


ไทยรัฐ
คมชัดลึก
เดลินิวส์
สำนักข่าวไทย
เครือมติชน
Student-weekly
Bangkok Post
 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ ENGLISH FOR KIDS อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 การประชุมชี้แจงโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗ และมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๖

 ขอเชิญร่วมงานพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖รับป้ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมที่ ๔ รุ่นที่ ๒ ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กรุณาตอบแบสอบถามโครงการพาน้องท่องอ่าน ส่งไปที่อีเมล laddawan.ksb@gmail.com ( ศน.ลัดดาวัลย์ คงสมบูรณ์ โทร. ๐๘๑-๒๗๔-๑๘๘๖)

 คำสั่งสำนักการศึกษา ที่ ๓๖๒ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา

 โครงการ ENGLISH FOR KIDS อบรม ณ ชั้น ๔ อาคาร นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

 ประชาสัมพันธ์...โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๗

 ตารางการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการทักษะทางดนตรี จำนวน ๑๕๐ โรงเรียน เริ่มตรวจเยี่ยมตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๗

 ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนที่ต้องการพื้นที่เว็บไซต์ของโรงเรียน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

   
  ข่าวเพิ่มเติม


E-Learning

ห้องเรียน Online เพื่อสนับสนุนครู นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน


E-Media
สื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ Multimedia e-Learning หรือศูนย์บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์กลางในการให้บริการสื่อการเรียนรู้ สังคมแห่งโลกการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นคลังข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลให้กับนักเรียน ข้าราชการครู และผู้สนใจทั้งในสังกัด และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร


E-Directory
ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญา และเน้นการเรียนรู้ตลอดเวลา


E-Profile
ศูนย์รวมข้อมูลของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน ๑ โรงเรียน ๑ หนึ่งการเรียนรู้ ข้อมูลครูภูมิปัญญาของโรงเรียนและ กรรมการสถานศึกษา
 •  การประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยนายไพโรจน์ กระโจมทอง [งานวิจัย]

 •           บทคัดย่อ ชื่อเรื่องวิจัย

  การประเมินโครง..

 •  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา [มาตรฐานวิชาชีพ]

 •           เอกสาร..
   
     
  เปลี่ยนรหัสผ่าน ข่าวเกียรติยศโรงเรียน
   
  Activity เพิ่มเติม
   
  Download
   
 • Power Point...การจัดการเรียนร่วม / เรียนรวม...

 •  
 • เอกสาร...หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ...

 •  
 • ข้อมูล e-mail addres และหมายเลขโทรศัพท์ ของศึกษานิเทศก์ ส...

 •  
 • อาเซียน...ประเทศไทยกับอาเซียน...

 •  
 • อาเชี่ยน...ประเทศไทยกับการพัฒนาอาเชี่ยน...

 •  
 • อาเชียน...กฎบัตรอาเชียน...

 •  
 • อาเชียน...การ์ตูนอาเชียน...

 •  
 • อาเชียน...หนังสือแนวทางการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเชียน...

 •  
 • อาเชียน...แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม และวัฒนธรรม...

 •  
 • อาเชียน...ASEAN Mini Book...

 •  
 • อาเซียน...แนวทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร...

 •  
 • แผ่นพับแนะนำการใช้เว็บไซต์ bmasmartschool.com...

 •  
 • โครงการพระราชดำริฯ แบบ กพด ๐๐๑ (ฉบับปรับปรุง)...

 •  
 • โครงการพระราชดำริฯ แบบรายงานภาวะโภชนาการ...

 •  
 • โครงการพระราชดำริฯ แบบรายงานสหกรณ์...

 •  
 • แบบประเมินความสามารถในการอ่าน...

 •  
 • Power point...การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

 •  
 • ตราสัญญลักษณ์โลโก้ กทม.,สำนักการศึกษาและโรงเรียน กทม....

 •  
 • โครงการพระราชดำริฯ...Power Point...การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื...

 •  
 • คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกาย(ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลดได้ที่นี...

 •  
 • Power Point...โภชนบัญญัติใโรงเรียน โดย อ.สง่า ดามาพงษ์...

 •  
 • Power Point...ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานด้านโภชนาการและสุขภาพ ...

 •  
 • Power Point...เด็กผอมเด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ...

 •  
 • Power Point...กิจกรรมการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ...

 •  
 • Power Point...โครงการอาหารกลางวัน...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือภาษาจีน เล่ม ๑ บทที ๑...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือภาษาจีน เล่ม ๑ บทที่ ๒...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือ...อ่าน เชียน เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป.๒...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือ...อ่าน เชียน เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือ...อ่าน เชียน เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือ...อ่าน เชียน เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือ...อ่าน เชียน เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป...

 •  
 • โครงการพระราชดำริ แบบประเมินโครงการพระราชดำริ...

 •  
 • โครงการพระราชดำริ ปฏิทินการส่งงาน...

 •  
 • แบบสำรวจให็คะแนน SDQ...

 •  
 • โปรแกรม GSP...

 • ห้องเรียนทรู
 • ห้องเรียนไอซีที
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนธรรมชาติ
 • ห้องเรียนวัฒนธรรม
 • โรงเรียนนำร่อง
  คู่มือและโปรแกรมการ upload เพื่อสร้างเว็บไซต์ของโรงเรียน
  โปรแกรม FTP
  คู่มือและโปรแกรมการ upload เพื่อสร้างเว็บไซต์ของโรงเรียน  FileZilla โปรแกรม upload สร้างเว็บไซต์โรงเรียน
  Email BMA School
  E - Mail address  of BMA School
   ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 • คุณครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ทุกคนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กรุณาลงทะเบียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประสานแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ...ได้ที่นี้ • Bangkok Metropolitan Administration

  สำนักงานสวนสาธารณะสำนักสิ่งแวดล้อม

  facebookผู้ว่ากทม.ออนไลน์


  สถิติ


  โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้
  โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
  และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  Email: support@ims.co.th
  Hi-Speed 56 K