ประชาสัมพันธ์...ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๔๒๙ คน โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น ระยะเวลาในการอบรมรุ่นละ ๕ วัน อบรมแบบไป-กลับ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ ดังนี้ รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบอลรูม BC โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร รุ่นที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๘ - วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบอลรูม BC โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร......ใบสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม โครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์(เขาดินหนองแสง)ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี กรุณาส่งใบสมัครทางโทรสาร ๐๒ ๔๓๗ ๒๑๓๒ หรือ E-Mail AAW_2504@HOTMAIL.COM ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗.......โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานการดำนเนินโครงการได้ที่ หัวข้อ Download

Notification
Webboard
Bma Policy
Aboutus
School Webทรูปลูกปัญญา
เชิญชวนส่งภาพถ่าย
อนุรักษ์ธรรมชาติ
ร่วมโครงการ
ประกวดภาพถ่าย
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ
ครั้งที่ 20
 

กลุ่มทรู
ร่วมมอบความสุขสู่ชุมชน
ใน “โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
สุขภาพระดับอำเภอ
เพื่อมุ่งสู่อำเภอ
สร้างเสริมสุขภาพ”
 

ทรูปลูกปัญญา
และ บริติช เคานซิล
ประกาศผลคุณครูที่ผ่าน
เข้ารอบ6 รร. สุดท้าย
หลังจบหลักสูตร 120 ชม.
 

ทรู นำสุดยอดคุณครูใน
โครงการทรูปลูกปัญญา
25 ท่าน ทัศนศึกษา
ณ ประเทศเกาหลี
ประจำปี 2556
 

ทรู จับมือ บริติช
เคานซิล ประเทศไทย
จัดโครงการ
“English…We Can”
 

ทรู จับมือ
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เปิดค่ายเยาวชนทรู
ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556
 

ทรู เชิญชวนครู
กว่า 4,000 โรงเรียน
ในความดูแลของ
“ทรูปลูกปัญญา”
ทั่วประเทศ
 
 
 
 


เพิ่มเติมร่วมเล่นเกมส์


TV3|TV5|TV7|
MCOT|NBT|
THAI PBS
|
TrueVisions|TGN
ชมรายการ
ผู้ว่า ฯ กทม. ออนไลน์
ย้อนหลัง

Hi-Speed | 56 K


ไทยรัฐ
คมชัดลึก
เดลินิวส์
สำนักข่าวไทย
เครือมติชน
Student-weekly
Bangkok Post
 อบรมครูดนตรีตามโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ พ.ย. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 ขอความร่วมมือคัดเลือกครูแนะแนวเข้าร่วมโครงการการจัดทำระบบการเรียนรู้อาเซียนสู่มาตรฐานสากล เครือข่ายละ ๑ คน ส่งภายในวันที่ ๒๐ พ.ย.๒๕๕๗

 ดาวน์โหลดคำสั่งสำนักการศึกษา ที่ ๔๔๑/๒๕๕๗ โครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์(เขาดินหนองแสง)ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

 บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิและจิตภาวนาข้าราชการและลูกจ้างกรกุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๑-๓ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑-๑๕ ต.ค. รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๒-๑๘ ต.ค. รุ่นท่ ๓ วันที่ ๒๑-๒๕ ต.ค. ๒๕๕๗

 คำสั่งสำนักการศึกษา ที่ ๓๘๒ /๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดทำระบบการเรียนรู้อาเซียนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมที่ ๘ ผู้เข้ารับการอบรมคือ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนละ ๑ คน

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวด การพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

 เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กรุณาตอบแบสอบถามโครงการพาน้องท่องอ่าน ส่งไปที่อีเมล laddawan.ksb@gmail.com ( ศน.ลัดดาวัลย์ คงสมบูรณ์ โทร. ๐๘๑-๒๗๔-๑๘๘๖)

 คำสั่งสำนักการศึกษา ที่ ๓๖๒ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา

 โครงการ ENGLISH FOR KIDS อบรม ณ ชั้น ๔ อาคาร นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

 ประชาสัมพันธ์...โรงเรียนที่ต้องการพื้นที่เว็บไซต์ของโรงเรียน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

   
  ข่าวเพิ่มเติม


E-Learning

ห้องเรียน Online เพื่อสนับสนุนครู นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน


E-Media
สื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ Multimedia e-Learning หรือศูนย์บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์กลางในการให้บริการสื่อการเรียนรู้ สังคมแห่งโลกการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นคลังข้อมูลของสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลให้กับนักเรียน ข้าราชการครู และผู้สนใจทั้งในสังกัด และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร


E-Directory
ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญา และเน้นการเรียนรู้ตลอดเวลา


E-Profile
ศูนย์รวมข้อมูลของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน ๑ โรงเรียน ๑ หนึ่งการเรียนรู้ ข้อมูลครูภูมิปัญญาของโรงเรียนและ กรรมการสถานศึกษา
 •  การประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยนายไพโรจน์ กระโจมทอง [งานวิจัย]

 •           บทคัดย่อ ชื่อเรื่องวิจัย

  การประเมินโครง..

 •  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา [มาตรฐานวิชาชีพ]

 •           เอกสาร..
   
     
  เปลี่ยนรหัสผ่าน ข่าวเกียรติยศโรงเรียน
   
  Activity เพิ่มเติม
   
  Download
   
 • Power Point...การจัดการเรียนร่วม / เรียนรวม...

 •  
 • เอกสาร...หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ...

 •  
 • ข้อมูล e-mail addres และหมายเลขโทรศัพท์ ของศึกษานิเทศก์ ส...

 •  
 • อาเซียน...ประเทศไทยกับอาเซียน...

 •  
 • อาเชี่ยน...ประเทศไทยกับการพัฒนาอาเชี่ยน...

 •  
 • อาเชียน...กฎบัตรอาเชียน...

 •  
 • อาเชียน...การ์ตูนอาเชียน...

 •  
 • อาเชียน...หนังสือแนวทางการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเชียน...

 •  
 • อาเชียน...แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม และวัฒนธรรม...

 •  
 • อาเชียน...ASEAN Mini Book...

 •  
 • อาเซียน...แนวทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร...

 •  
 • แผ่นพับแนะนำการใช้เว็บไซต์ bmasmartschool.com...

 •  
 • โครงการพระราชดำริฯ แบบ กพด ๐๐๑ (ฉบับปรับปรุง)...

 •  
 • โครงการพระราชดำริฯ แบบรายงานภาวะโภชนาการ...

 •  
 • โครงการพระราชดำริฯ แบบรายงานสหกรณ์...

 •  
 • แบบประเมินความสามารถในการอ่าน...

 •  
 • Power point...การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน...

 •  
 • ตราสัญญลักษณ์โลโก้ กทม.,สำนักการศึกษาและโรงเรียน กทม....

 •  
 • โครงการพระราชดำริฯ...Power Point...การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื...

 •  
 • คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกาย(ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลดได้ที่นี...

 •  
 • Power Point...โภชนบัญญัติใโรงเรียน โดย อ.สง่า ดามาพงษ์...

 •  
 • Power Point...ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานด้านโภชนาการและสุขภาพ ...

 •  
 • Power Point...เด็กผอมเด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ...

 •  
 • Power Point...กิจกรรมการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ...

 •  
 • Power Point...โครงการอาหารกลางวัน...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือภาษาจีน เล่ม ๑ บทที ๑...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือภาษาจีน เล่ม ๑ บทที่ ๒...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือ...อ่าน เชียน เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือ อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป.๒...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือ...อ่าน เชียน เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือ...อ่าน เชียน เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือ...อ่าน เชียน เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป...

 •  
 • ตัวอย่างหนังสือ...อ่าน เชียน เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป...

 •  
 • โครงการพระราชดำริ แบบประเมินโครงการพระราชดำริ...

 •  
 • โครงการพระราชดำริ ปฏิทินการส่งงาน...

 •  
 • แบบสำรวจให็คะแนน SDQ...

 •  
 • โปรแกรม GSP...

 • ห้องเรียนทรู
 • ห้องเรียนไอซีที
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนธรรมชาติ
 • ห้องเรียนวัฒนธรรม
 • โรงเรียนนำร่อง
  คู่มือและโปรแกรมการ upload เพื่อสร้างเว็บไซต์ของโรงเรียน
  โปรแกรม FTP
  คู่มือและโปรแกรมการ upload เพื่อสร้างเว็บไซต์ของโรงเรียน  FileZilla โปรแกรม upload สร้างเว็บไซต์โรงเรียน
  Email BMA School
  E - Mail address  of BMA School
   ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 • คุณครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ทุกคนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กรุณาลงทะเบียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประสานแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ...ได้ที่นี้ • Bangkok Metropolitan Administration

  สำนักงานสวนสาธารณะสำนักสิ่งแวดล้อม

  facebookผู้ว่ากทม.ออนไลน์


  สถิติ


  โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้
  โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
  และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  Email: support@ims.co.th
  Hi-Speed 56 K