โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ Click ที่นี่
E-ClassroomE-DirectoryE-LearningE-ProfileQuiz
       ศูนย์รวมข่าวสารของ สำนักการศึกษา และข่าวการศึกษา สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิก จะพบกับข่าวล่าสุดเลือก   คีย์เวิร์ด

ทุกประเภทข่าว
ด่วนที่สุด...ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมน์ข้ามปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
สำนักการศึกษาขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรม

ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๔.๐๐ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ - ๐๑.๓๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ดาวน์โหลดหนังสือที่ กท ๐๘๐๔ / ๑๕๒๕๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012122858315831.pdf

ขอเชิญครู อาจารย์ นักการศึกษาและนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวทันปัญหา LD วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012122426312653.jpg

ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ และกรอบข้อมูลส่งกลุ่มงานนิเทศการศึกษา ๕ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012122420312051.doc

เชิญร่วมกิจกรรมโครงการ เพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดบันทึก ที่ กท ๐๘๐๔ / ๑๔๙๒๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้ที่เอกสาประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012122412311251.pdf

เชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องบทบาทของสื่อกับความมั่นคง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ด้วยสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องบทบาทของสื่อกับความมั่นคงของะรพพุทธศาสนา ในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ ัดยานนาวา เขตสาทร
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012121827312737.pdf

โครงการพาน้องท่องอ่าน ปีที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลได้ที่นี่) ส่งรายชื่อภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
หน่วยศึกษานิเทศก์ขอความร่วมมือจากผู้บริหารและครูที่ปรึกษาโครงการฯ ดังนี้

๑. กรอกรายชื่อตามเอกสารหมายเลข ๑ และเอกสารหมายเลข ๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยพิมพ์ชื่อเรียงจากนักเรียนชายแล้วตามด้วยนักเรียนหญิง แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๕ (ตามจำนวนที่กำหนดในเอกสารหมายเลข ๖ โรง
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012121454315438.docx
News2012121144314448.pdf

ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012121318311853.pdf

ขอความร่วมมือส่งรายชื่อพระภิกษุช่วยสอนสาระพระพุทธศาสนาเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ฝึดอบรมสถาบันข้าราชการกรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ฝึดอบรมสถาบันข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012121354315415.pdf

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมด้วยการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับศาสนา และกรอกแบบรายงานการจัดกิจกรรม
ดาวน์โหลดบันทึกและแบบรายงานการจัดกิจกรรม ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012120355315528.pdf

ประกาศผลประกวดแข่งขันโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกลุ่มเยาวชนในระบบโรงเรียน รับรางวัล ๓๐ พ.ย. ๕๕
ดาวน์โหลดประกาศและกำหนดการได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012112944304400.pdf

Go to top Page