โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ Click ที่นี่
E-ClassroomE-DirectoryE-LearningE-ProfileQuiz
       ศูนย์รวมข่าวสารของ สำนักการศึกษา และข่าวการศึกษา สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิก จะพบกับข่าวล่าสุดเลือก   คีย์เวิร์ด

ทุกประเภทข่าว
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อพระภิกษุช่วยสอนสาระพระพุทธศาสนาเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ฝึดอบรมสถาบันข้าราชการกรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ฝึดอบรมสถาบันข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012121354315415.pdf

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมด้วยการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับศาสนา และกรอกแบบรายงานการจัดกิจกรรม
ดาวน์โหลดบันทึกและแบบรายงานการจัดกิจกรรม ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012120355315528.pdf

ประกาศผลประกวดแข่งขันโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกลุ่มเยาวชนในระบบโรงเรียน รับรางวัล ๓๐ พ.ย. ๕๕
ดาวน์โหลดประกาศและกำหนดการได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012112944304400.pdf

ประชาสัมพันธ์...งาน Future Career Expo 2012 งานนิทรรศการสาขาอาชีพแห่งอนาคต สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดาวน์โหลดโครงการและแบบตอบรับ ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน

ประชาสัมพันธ์...โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปิดรับสมัคร ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
รางวัลที่ ๑...รางวัลมูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒...รางวัลมูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท และรางวัลที่ ๓ รางวัลมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ดาวน์โหลดโครงการและใบตอบรับเข้าร่วมโครงการได่ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012112940304039.pdf

ด่วน...ส่งข้าราชการครูเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ในโรงเรียนฯ” โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบ
ด้วยสถาบันอิศราและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ สอร./NIE/๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญครูประจำชั้นในระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ในโรงเรียนฯ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเยาวชน ให้รักการอ่านหนังสือพิม
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012112337303739.doc

เรื่องการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ประจำปี ๒๕๕๖
หลักเกณฑ์และระเบียบการคัดเลือกผู้แทนนักเรียน

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย (รุ่นที่ ๒๒)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดหนังสือ หลักเกณฑ์และใบสมัคร ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012112047304708.doc
News2012112209300909.pdf

เรื่อง แจ้งขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าประกวดในงานวันครูกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๖ เป็นวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แจ้งขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าประกวดใ$
ส่งต่อถึงเพื่อน

เอกสารการขออนุมัติเงินตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกลุ่มเยาวชน กิจกรรมที่ ๓ พร้อมโอนงบประมาณให้โรงเรียน จำนวน ๑๐๕ โรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012111527302730.pdf

บันทึก ที่ กท ๐๘๐๔/๑๓๒๑๔...ขอความา่วมมือแจ้งโรงเรียนรับสื่อการเรียนการสอนและส่งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดหนังสือและบัญชีจัดสรรสื่อพัฒนาการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012111501300146.pdf
News2012111501300130.pdf

Go to top Page