โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ Click ที่นี่
E-ClassroomE-DirectoryE-LearningE-ProfileQuiz
       ศูนย์รวมข่าวสารของ สำนักการศึกษา และข่าวการศึกษา สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลิก จะพบกับข่าวล่าสุดเลือก   คีย์เวิร์ด

ทุกประเภทข่าว
ประชาสัมพันธ์...โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปิดรับสมัคร ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
รางวัลที่ ๑...รางวัลมูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒...รางวัลมูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท และรางวัลที่ ๓ รางวัลมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ดาวน์โหลดโครงการและใบตอบรับเข้าร่วมโครงการได่ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012112940304039.pdf

ด่วน...ส่งข้าราชการครูเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ในโรงเรียนฯ” โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตามรายชื่อโรงเรียนที่แนบ
ด้วยสถาบันอิศราและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ สอร./NIE/๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญครูประจำชั้นในระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สัปดาห์ส่งเสริมการอ่านหนังสือพิมพ์ในโรงเรียนฯ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเยาวชน ให้รักการอ่านหนังสือพิม
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012112337303739.doc

เรื่องการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ประจำปี ๒๕๕๖
หลักเกณฑ์และระเบียบการคัดเลือกผู้แทนนักเรียน

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย (รุ่นที่ ๒๒)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดหนังสือ หลักเกณฑ์และใบสมัคร ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012112047304708.doc
News2012112209300909.pdf

เรื่อง แจ้งขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าประกวดในงานวันครูกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๖ เป็นวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แจ้งขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าประกวดใ$
ส่งต่อถึงเพื่อน

เอกสารการขออนุมัติเงินตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกลุ่มเยาวชน กิจกรรมที่ ๓ พร้อมโอนงบประมาณให้โรงเรียน จำนวน ๑๐๕ โรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012111527302730.pdf

บันทึก ที่ กท ๐๘๐๔/๑๓๒๑๔...ขอความา่วมมือแจ้งโรงเรียนรับสื่อการเรียนการสอนและส่งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดหนังสือและบัญชีจัดสรรสื่อพัฒนาการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012111501300146.pdf
News2012111501300130.pdf

ประกาศผลการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ผลการทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการแข่งขันคนเก่ง ในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ทดสอบเมื่อ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวัดเทพลีลา สำนักงานเขตบางกะปิ

ดาวน์โหลดเอกสารผลการทดสอบได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012111340304027.pdf
News2012111343304309.pdf

ด่วน...แก้ไข e-mail ส่งผลงานประกวดเรียงความ/บทร้อยกรองและคำขวัญวันครูกรุงเทพมหานคร ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ หมดเขต ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เชิญประกวดเรียงความ/บทร้อยกรองและคำขวัญวันครูกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักการศึกษา ได้กำหนดจัดงานวันครูกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) โดยจัดให้มีการประกวดเรียงความ บทร้อยกรองและคำขวัญ

ดาวน์โหลดเอกสารการประกวดได้ที่เอกสารประกอบข่าว

ด่วน.
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012102959315944.pdf

ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญทุกท่านร่วมประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู ชิงเงินรางวัลรวม ๒๕๕,๐๐๐ บาท หมดเขต ๓๐ พ.ย.๒๕๕๕
เพื่อถ่ายทอดมุมมองความประทับใจที่มีต่อครูผ่านเลนส์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้ทุ่มเทและเสียสละ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110248304847.pdf

ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการรักการอ่าน ส่งภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม และวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีการศึกษา
โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามแบบสรุปรายงานโครงการโรงเรียนรักการอ่าน ได้ที่เอกสารประกอบข่าว
ส่งต่อถึงเพื่อน News2012110624302416.pdf
News2012110628302805.doc

Go to top Page