Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โรงเรียนกันตทาราราม (สืบ-ลูกจันทร์ จึงประไพ) ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นโรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2524 ดังนั้น บุคลากรในโรงเรียนทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้านและมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเอง ให้เต็มตามศักยภาพ นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความสามารถทั้งด้านวิชาการและด้านดนตรี นาฏศิลป์ และด้านกีฬา จนได้รับรางวัล และเกียรติบัตรมากมาย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครองและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี จนถึงทุกวันนี้

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ

โรงเรียนกันตทาราราม (สืบ – ลูกจันทร์ จึงประไพ) ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติและเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงให้ทานสองโอรสแก่เฒ่าชูชก พระนางมัทรีฝันร้ายเหมือนบอกเหตุแห่งการพลัดพราก รุ่งเช้าเมื่อนางมัทรีเข้าป่าหาอาหารแล้ว ชูชกจึงเข้าเฝ้าทูลขอสองกุมาร สองกุมารจึงพากันลงไปซ่อนตัวอยู่ที่สระ พระเวสสันดรจึงลงเสด็จติดตามสองกุมาร แล้วจึงมอบให้แก่ชูชก

โบราณจารย์กล่าวไว้ว่า บุคคลใดฟังเรื่องมหาเวสสันดรชาดก หรือที่เรียกว่า เทศน์มหาชาติ ซึ่งมีจำนวน 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถาจบภายใน 1 วัน ฟังด้วยจิตใจที่เลื่อมใสและเป็นกุศล จะได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยในภายภาคหน้า แต่ถ้าไม่สามารถฟังได้จนจบ แต่ฟังและบูชากัณฑ์ใดกัณฑ์หนึ่งในจำนวน 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถาก็จะมีอานิสงส์ดังนี้.


1. ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร จะได้ทรัพย์สมบัติดังปราถนา ถ้าเป็นอิสตรีจะได้สามีที่ประเสริฐ ถ้าเป็นบุรุษจะได้ภรรยาที่ต้องประสงค์เช่นกัน

2. ผู้ใดบูชากัณฑ์หิมพานต์์ เมื่อตายไปแล้วจะเกิดในสวรรค์ ครั้นเคลื่อนจากสวรรค์ จะมาเกิดในชาติกษัตริย์

3. ผู้ใดบูชาทานกัณฑ์ เมื่อตายไปแล้วจะเกิดในสวรรค์ทั้ง 6 ชั้นตามลำดับ เสวยราชสมบัติในเทวโลก

4. ผู้ใดบูชากัณฑ์วนปเวศน์ จะมีความสุขในโลกนี้และโลกหน้า เกิดชาติหน้าจะเกิดในชาติกษัตริย์ สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา

5. ผู้ใดบูชากัณฑ์ชูชก ในชาติหน้าจะเกิดในชาติกษัตริย์ มีสิริโฉมและรูปร่างที่งดงาม จะเจรจาปราศัยก็ไพเราะเสนาะโสต ถ้าไก้กำเนิดบุตรธิดาก็จะเป็นผู้มีสิริโฉมงดงามเช่นกัน อีกทั้งมีนิสัยที่ว่านอนสอนง่าย

6. ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพล จะเกิดในภพชาติใด ๆ จะบริบูรณ์ด้วยบริวารและสมบัติ เมื่อตายไปก็จะเกิดในสวรรค์

7. ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาพล เมื่อตายไปจะเกิดในสวรรค์ เมื่อเคลื่อนจากสวรรค์นั้นจะเกิดในชาติกษัตริย์

8. ผู้ใดบูชากัณฑ์กุมาร เมื่อตายไปจะมาเกิดในสวรรค์ทั้ง 6 ชั้นตามลำดับ จะมาเกิดในชาติกษัตริย์ในสมัยของพระศรีอริยเมตไตรย และจะได้ออกบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์ในโลก

9. ผู้ใดบูชากัณฑ์มัทรี เกิดในชาติหน้าจะมีอายุยืน และจะมีสิริโฉมงดงามยิ่งนัก

10. ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาราช จะได้สมบัติทั้ง 3 อย่าง คือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ และเมื่อเกิดในชาติหน้าจะได้เกิดในชาติกษัตริย์

11. ผู้ใดบูชากัณฑ์กษัตริย์์ ในภายภาคหน้าจะเจริญด้วยจตุรพรชัยทั้ง 4 วรรณะ คือ อายุ วรรณะ สุขะและพละ

12. ผู้ใดบูชากัณฑ์นคร จะบริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ จะได้อยู่พร้อมหน้ากันอย่างมีความสุข จะทำกิจกรรมการงานใดก็ประสบความสำเร็จ

กัณฑ์กุมาร


อานิสงส์

ผู้ใดบูชากัณฑ์กุมาร ย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ในสมัยพระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติ ก็จะได้พบศาสนาของพระองค์จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหันตผล พร้อมปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้ฯ

ข้อคิดประจำกัณฑ์

๑. ความเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ ไม่ผลีผลามเข้าไปขอรอจนพระมัทรีเข้าป่าจึงเข้าเฝ้า เพื่อของสองกุมาร เป็นเหตุให้ชูชกประสบผลสำเร็จใจสิ่งที่ตนปรารถนา ดังภาษิตโบราณว่า "ช้า ๆ จะได้พร้าเล่มงาม ด่วนได้สามผลามมักพลิกแพลง" ช้าเป็นการนานเป็นคุณ ผู้รู้จักโอกาส มีมารยาท กล้าหาญ ใจเย็น เป็นสำเร็จ

๒. พ่อแม่ทุกคนรักลูกเหมือนกัน แต่เป็นห่วงไม่เท่ากัน ห่วงหญิงมากกว่าห่วงชาย เพราะท่านเปรียบไว้ว่า "ลูกหญิงเหมือนข้าวสาร ลูกชายเหมือนข้าวเปลือก"

๓. สติ เตสัง นิวารณัง สติเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวงได้ ขันติ สาหสวารณา ขันติป้องกันความหุนหันพลันแล่นได้ เป็นเหตุให้พระเวสสันดรไม่ประหารชูชกด้วยพระขรรค์ เมื่อถูกชูชกประนาม

๔. วิสัยหญิงนั้น แม้จะมากอยู่ด้วยเมตตากรุณา ชอบปลดเปลื้องทุกข์แก่ผู้อื่นก็จริงอยู่ แต่เว้นอย่างเดียว ที่ผู้หญิงนั้นไม่มีวันจะสละสิ่งนั้น คือ "ลูก"

"พระเวสสันดรชาดก แหล่ทำนองอิสาน"

กัณฑ์ทศพร

 

กัณฑ์หิมพานต์

 

กัณฑ์ทานกัณฑ์

 

กัณฑ์วนประเวสน์

 

กัณฑ์ชูชก

 

กัณฑ์ มหาพล

 

กัณฑ์กุมาร

กัณฑ์มัทรี

 

กัณฑ์สักบรรพ์

 

กัณฑ์มหาราช

 

กัณฑ์ฉกษัตริย์

 

พระเวสหน้าอาศรมมัทรีเข้าป่า

 
 

ชูชกขอ2กุมาร