ทำเนียบบุคลากร  โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ สำนักงานเขตบางขุนเทียน  สำนักการศึกษา

 


นายกริชพลกลิ่นหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

นายนิรัตน์ เล็กสราวุฒิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

นางอรทัย  รัศมี
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3


นางไพฑูลย์  เปาลานวัฒน์
ครู  รับเงินเดือนในอันดับคศ.2 ชำนาญการ


นายสมชาย  บุญประดิษญ์
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ชำนาญการ

นางสาววราภรณ์  บุญรอด
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2
ชำนาญการ

นายเกรียงศักดิ์  ฤกษ์งาม
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ชำนาญการ

นางสาวสุรีย์  สายรวมญาติ
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ชำนาญการ

นางสาวนิตยา  สุดสวาท
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ชำนาญการ

นางอรัญญา  ฤกษ์งาม
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ชำนาญการ

นางวันเพ็ญ  วัฒนวงศ์
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ชำนาญการ

นายนิยม  หอมจันทร์
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ชำนาญการ

นางวราภรณ์  หอมจันท์
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ชำนาญการ

นางสาวอุไร  สุจรติจันทร์
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ชำนาญการ


นายธีรวัฒน์  อาจผักปัง
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ชำนาญการ


นางสิริวรรณ  อาจผักปัง
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ชำนาญการ

นางสาวจรวยพร  ด้วงแป้น
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ  แป้นนอก
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ชำนาญการ

นายธรรมรัตน์  อนนท์
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1

นายไพสนธ์  ภูหัดธรรม
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1

นางสาวพรพรรณ  เต็มสิทธิการ
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1

นางสาวจิตติภรณ์ ทวงชน
ครูผู้ช่วย


นายกฤตพล ลอมาลี
ครูผู้ช่วย


นางสาวขวัญชนก ต่วนชื่น
ครู  รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1


นางนพพร  ช้างเจริญ
ครูพี่เลี้ยง (ประจำ)

นางน้ำค้าง  ทองพูล
ครูพี่เลี้ยง (ประจำ)


นางขวัญจิต  หนูแย้ม
ครูพี่เลี้ยง
(ชั่วคราว)


นางสาวปราถณา บุญประดิษฐ์
ครูพี่เลี้ยง(ชั่วคราว)