LoGo_LPC.gif

     

 

 

  ลำผักชี  วิถีไทย  วิถีพุทธ

 

Lampagchee School

o      ประวัติ

o      ผู้บริหาร

o      ทำเนียบผู้บริหาร

o      บุคลากร

o      นักเรียน

o      กิจกรรม

o      สมุดเยี่ยม

o      กระดานข่าว

o      รอบรั้วลำผักชี

o      หน้าหลัก

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

o      สำนักการศึกษา

o      สำนักงานเขต

o      กรุงเทพมหานคร

o      โรงเรียนเครือข่าย

o      Smart School

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ประวัติ

         เดิมโรงเรียนชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลลำผักชี  อำเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2483   โดยนายอำเภอตั้งขึ้น ดำรงโรงเรียน โดยวิธีโรงเรียนประชาบาล   จัดทำการสอนตามหลักสูตร ประถมศึกษาประชาบาล      โรงเรียนเปิดสอนครั้งแรก  โดยอาศัยโรงนา  ซึ่งนายบุง  วัลลิภะคะ  เป็นราษฎรในท้องถิ่นมี จิตศรัทธา บริจาคโรงนาให้เป็นที่อาศัยเรียนขนาด   6 X 15  เมตร  ประกอบขึ้นด้วยไม่ไผ่ผุพัง หลังคารั่ว  นายตาด   แย้มจันทร์  ครูใหญ่ในขณะนั้นได้บอกบุญกับบรรดาผู้ปกครอง  เพื่อหาทุน ซ่อมแซมตลอดมา

             ในปีพ.ศ.2499  ซึ่งเป็นสมัยเลือกผู้แทนราษฎร  และนายตาด  แย้มจันท์  จึงถือโอกาสวิ่งเต้นหัวหน้าพรรคการเมือง และผู้แทนราษฎร  ได้งบประมาณจรมา  30,000 บาท  จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน  2499   เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1  กรมสามัญศึกษา  ขนาด  8  X  15  เมตร  แบบกึ่งถาวร  และย้ายไปสร้างที่แห่งใหม่คือ       เป็นที่นายเล็ก -  นางรอด  ดีประเสริฐ  อุทิศให้กับโรงเรียน เป็นพื้นที่  2  ไร่  ขนาด  40 X 50  เมตร   ซึ่งเป็นที่ลุ่ม และนายตาด  แย้มจันทร์  ได้ติดต่อเรือขุดมช่วยตักดินให้ในระดับสูงพอสมควร 

   สถานที่ตั้ง

   หมูที่   10 ซอยแก้วประดับ  ถนนสุวินทวงศ์    แขวงลำผักชี    เขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร  10530  โทรศัพท์ - โทรสาร 0 2988 5400

    การบูรณะ

   การพัฒนา

  2517  ได้งบประมาณ  ก่อสร้างอาคารหลังใหม่แบบอาคาร 017  กรมสามัญศึกษา ขนาด 4 ห้องเรียน  และมีครุภัณฑ์พร้อม   จำนวนเงิน  430,000 บาท เริ่มปลูกสร้างในเดือนมีนาคม 2519 เสร็จเดือนกันยายน 2519

     2521

  ได้งบประมาณ  100,000  บาท  สร้างบ้านพักครูแบบของโยธา เขตหนองจอก ขนาด 6.50 X 6.75 เมตร 2 ห้องนอน  เริ่มเดือนเมษายน  เสร็จวันที่  16  พฤษภาคม  2521

     2521

  ได้งบประมาณ  260,000 บาท ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ  017  เริ่มสร้างเดือนสิงหาคม  2521   เสร็จวันที่  5  พฤศจิกายน  2521

      2522

   ได้งบประมาณ  110,000  บาท  สร้างโรงอาหารและกิจกรรม เริ่มสร้างเดือนเมษายน 2522 เสร็จเมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2522

      2522

    ได้งบประมาณ  18,000  บาท  สร้างเสาธงแบบมาตรฐานของ กทม. สร้างเมื่อเดือนมิถุนายน  เสร็จเมื่อวันที่  14   กรกฎาคม 2522

      2541

    ได้งบประมาณ  1,023,750  บาท   สร้างบ้านพักครู 2  ชั้น แบบ ศอ.59  จำนวน  2  หลัง พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าและประปา  สร้างเมื่อวันที่  11  กันยายน  2541

      2541

      ได้งบประมาณ 2,345,000  บาท  สร้างเขื่อนแบบ คสล.ชนิด  3  แผง แบบ ศอ. 172  ยาว ประมาณ  140  เมตร   สร้างเมื่อวันที่  11   กันยายน  2541  เสร็จเมื่อวันที่  8  มกราคม  2542

      2541

   ได้งบประมาณ  901,600  บาท  สร้างรั้วคอนกรีตบลีอค  ศอ.184  ยาวประมาณ  280  เมตรสร้างเมื่อวันที่  11   กันยายน  2541  เสร็จเมื่อวันที่  8  มกราคม  2542

      2542

   ได้งบเงินกู้ธนาคารโลก  59,574  บาท  สร้างพื้น  คสล.แบบ ศอ.207   หนา  0.10 ม. 183.5 ม3

       2545

   ได้งบประมาณปรับปรุงโรงเรียนประเภทงบลงทุน ( ค่าถมดิน ) ทั้งภายในและรอบรั้วโรงเรียน  721,000  บาท

       2547

   ได้งบประมาณ 9,520,000 บาท สร้างอาคารเรียน ตึก 5 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบ สนศ.385 จากสำนักการศึกษา

        2556

   ได้งบประมาณ สร้างอาคารเรียน ตึก 5 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบ สนศ.505 จากสำนักการศึกษา

 

        

 

    

 

 

 

 

โรงเรียนลำผักชี สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
   หมู่ที่ ๑๐   แขวงลำผักชี   เขตหนองจอก   กรุงเทพ ฯ ๑๐๕๓๐   โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2988  5400
ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ lpc_school@hotmail.com