ลำผักชี  วิถีไทย  วิถีพุทธ

 

Lampagchee School

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

นานาน่าอ่าน

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  • กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
  • กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พลศึกษา
  • กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา
  • กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ประวัติ

         เดิมโรงเรียนชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลลำผักชี  อำเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2483   โดยนายอำเภอตั้งขึ้น ดำรงโรงเรียน โดยวิธีโรงเรียนประชาบาล   จัดทำการสอนตามหลักสูตร ประถมศึกษาประชาบาล      โรงเรียนเปิดสอนครั้งแรก  โดยอาศัยโรงนา  ซึ่งนายบุง  วัลลิภะคะ  เป็นราษฎรในท้องถิ่นมี จิตศรัทธา บริจาคโรงนาให้เป็นที่อาศัยเรียนขนาด   6 X 15  เมตร  ประกอบขึ้นด้วยไม่ไผ่ผุพัง หลังคารั่ว  นายตาด   แย้มจันทร์  ครูใหญ่ในขณะนั้นได้บอกบุญกับบรรดาผู้ปกครอง  เพื่อหาทุน ซ่อมแซมตลอดมา

             ในปีพ.ศ.2499  ซึ่งเป็นสมัยเลือกผู้แทนราษฎร  และนายตาด  แย้มจันท์  จึงถือโอกาสวิ่งเต้นหัวหน้าพรรคการเมือง และผู้แทนราษฎร  ได้งบประมาณจรมา  30,000 บาท  จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน  2499   เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1  กรมสามัญศึกษา  ขนาด  8  X  15  เมตร  แบบกึ่งถาวร  และย้ายไปสร้างที่แห่งใหม่คือ       เป็นที่นายเล็ก -  นางรอด  ดีประเสริฐ  อุทิศให้กับโรงเรียน เป็นพื้นที่  2  ไร่  ขนาด  40 X 50  เมตร   ซึ่งเป็นที่ลุ่ม และนายตาด  แย้มจันทร์  ได้ติดต่อเรือขุดมช่วยตักดินให้ในระดับสูงพอสมควร 

   สถานที่ตั้ง

   หมูที่   10 ซอยแก้วประดับ  ถนนสุวินทวงศ์    แขวงลำผักชี    เขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร  10530  โทรศัพท์ - โทรสาร 0 2988 5400
    การบูรณะ

   การพัฒนา

  2517  ได้งบประมาณ  ก่อสร้างอาคารหลังใหม่แบบอาคาร 017  กรมสามัญศึกษา ขนาด 4 ห้องเรียน  และมีครุภัณฑ์พร้อม   จำนวนเงิน  430,000 บาท เริ่มปลูกสร้างในเดือนมีนาคม 2519 เสร็จเดือนกันยายน 2519
     2521   ได้งบประมาณ  100,000  บาท  สร้างบ้านพักครูแบบของโยธา เขตหนองจอก ขนาด 6.50 X 6.75 เมตร 2 ห้องนอน  เริ่มเดือนเมษายน  เสร็จวันที่  16  พฤษภาคม  2521
     2521   ได้งบประมาณ  260,000 บาท ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ  017  เริ่มสร้างเดือนสิงหาคม  2521   เสร็จวันที่  5  พฤศจิกายน  2521
      2522    ได้งบประมาณ  110,000  บาท  สร้างโรงอาหารและกิจกรรม เริ่มสร้างเดือนเมษายน 2522 เสร็จเมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2522
      2522     ได้งบประมาณ  18,000  บาท  สร้างเสาธงแบบมาตรฐานของ กทม. สร้างเมื่อเดือนมิถุนายน  เสร็จเมื่อวันที่  14   กรกฎาคม 2522
      2541     ได้งบประมาณ  1,023,750  บาท   สร้างบ้านพักครู 2  ชั้น แบบ ศอ.59  จำนวน  2  หลัง พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้าและประปา  สร้างเมื่อวันที่  11  กันยายน  2541
      2541       ได้งบประมาณ 2,345,000  บาท  สร้างเขื่อนแบบ คสล.ชนิด  3  แผง แบบ ศอ. 172  ยาว ประมาณ  140  เมตร   สร้างเมื่อวันที่  11   กันยายน  2541  เสร็จเมื่อวันที่  8  มกราคม  2542
      2541    ได้งบประมาณ  901,600  บาท  สร้างรั้วคอนกรีตบลีอค  ศอ.184  ยาวประมาณ  280  เมตรสร้างเมื่อวันที่  11   กันยายน  2541  เสร็จเมื่อวันที่  8  มกราคม  2542
      2542    ได้งบเงินกู้ธนาคารโลก  59,574  บาท  สร้างพื้น  คสล.แบบ ศอ.207   หนา  0.10 ม. 183.5 ม3
       2545    ได้งบประมาณปรับปรุงโรงเรียนประเภทงบลงทุน ( ค่าถมดิน ) ทั้งภายในและรอบรั้วโรงเรียน  721,000  บาท
       2547    ได้งบประมาณ 9,520,000 บาท สร้างอาคารเรียน ตึก 5 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบ สนศ.385 จากสำนักการศึกษา

        
 
    

แผนที่โรงเรียนลำผักชี

     
 
โรงเรียนลำผักชี สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
   หมู่ที่ ๑๐   แขวงลำผักชี   เขตหนองจอก   กรุงเทพ ฯ ๑๐๕๓๐   โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2988  5400
ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ lpc_school@hotmail.com