LoGo_LPC.gif

 

ลำผักชี วิถีไทย วิถีพุทธ

 

โรงเรียนลำผักชี

o   ประวัติ

o   ผู้บริหาร

o   ทำเนียบผู้บริหาร

o   บุคลากร

o    นักเรียน

o    กิจกรรม

o    สมุดเยี่ยม

o    กระดานข่าว

o    รอบรั้วลำผักชี

o    หน้าหลัก

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

o   สำนักการศึกษา

o   สำนักงานเขต

o   กรุงเทพมหานคร

o    โรงเรียนเครือข่าย

o    Smart School

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ผลงานครู นักเรียน

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

back_index.gif

 

 

 

 

 1.p.jpg

นางบุญรัตน์ โกศลานันท์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

 

โรงเรียนลำผักชี สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
   หมู่ที่ ๑๐   แขวงลำผักชี   เขตหนองจอก   กรุงเทพ ฯ ๑๐๕๓๐   โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2988  5400