ส่งเสริมวิชาการ   ประสานชุมชน   พัฒนาตนให้มีความรู้   ควบคู่คุณธรรม   ก้าวทันเทคโนโลยี   นำพาชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
               
           
 
ลักษณะของชุมชน   โรงเรียนลำบุหรี่พวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ในชุมชน 2 ชุมชน คือ ชุมชนลำบุหรี่พวง และชุมชนหนองปลาหมอ  
      สภาพทั่้วไป   สภาพทั่วไปของชุมชน สถานที่ตั้งโรงเรียน เป็นชุมชนอยู่ในชนบท มีประชากรอาศัยเบาบาง และเป็นประชาชนที่มาตั้งรกรากดังเดิม มีการอพยพของประชากรที่อื่นมาตั้งรกรากจำนวนน้อยมาก  
             
      ด้านศาสนา   ประชากรในชุมชนทั้ง 2 ชุมชน นับถือศาสนาอิสลาม มีสถานที่ทำศาสนกิจ อยู่ 2 แห่ง คือมัสยิดอัล-ฮิดายะห์ และมัสยิดอัรเราะห์มาน  
      ด้านอาชีพ   ประชากรในชุมชนมีอาชีพดั้งเดิมคือการประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ในปัจจุบันประชากร เริ่มประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น คือ รับจ้าง และรับราชการ  
             
 
ฐานะทางเศรษฐกิจ   ประชากรในชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน มีรายได้ เฉลี่ยรวมกันต่อครอบครัวน้อยกว่า 10,000.-บาท  
ด้านที่อยู่อาศัย ประชากรในชุมชนมีที่ดินที่เป็นของตนเองเพียงไว้ปลูกบ้านเรือน และบ้านเรือนอาศัยเป็นของตนเอง
ด้านสภาพทางครอบครัว   ประชากรมีฐานะครอบครัว เป็นครอบครัวใหญ่ มีพี่น้องอาศัยอยู่ร่วมกันหลายคน  
ด้านสภาพของนักเรียน   เนื่องด้วยประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง เป็นส่วนใหญ่ ฐานะทางครอบครัวยากจน มีบางครอบครัวพ่อแม่แตกแยกต้องอาศัยอยู่กับญาติ นักเรียนมีผู้ปกครองต้องออกทำงานตลอดเวลา นักเรียนจึงขาดการดูแลเอาใจใส่  
แหล่งการเรียนรู้  

ชุมชนที่โรงเรียนลำบุหรี่พวง เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ดั้งเดิมจึงมีแหล่งการเรียนรู้ในด้านอาชีพ และวัฒนธรรมหลายอย่าง ประกอบด้วย
1. แหล่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ

 
    - การเลี้ยงปลา โดยนายมูฮำหมัดซิดดิ๊ก ซูโอ๊ะ
- การทำนา โดยนางประยูร โซ๊ะมิน
- การทำสวนผลไม้ โดยนางมาลี
- การทำน้ำพริก โดยนางนงนุช ซากีรี
- การทำกรอบรูป โดยนายพัฒนา ปรียากร และนายอำนาจ มีมูซอ
     
  2. แหล่งการเรียนรู้ด้่านวัฒนธรรม          
    - มัสยิด ( อัลฮิดายะห์ )
- โรงเรียนลำบุหรี่พวง
   
           
                         
หมู่ที่ 14 แขวงคลองสิบ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์   0-2988-6354  
ผู้ดูแลฯ : E-mail : lamburipoung@hotmail.com