1.

การแก้ปัญหาการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
2.
การพัฒนาทักษะการอ่านคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
3.
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
4.
การพัฒนาการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นป.6/2
5.
การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
6.
การพัฒนาทักษะการเล่นลูกวอลเลย์บอลมือล่าง
7.
การพัฒนาทักษะการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึก
8.
การสร้างนิสัยรักการอ่านโดยใช้แรงจูงใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
9.
การแก้ปัญหาการวางรองเท้าด้วยสติ๊กเกอร์รูปภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1
10.
การศึกษาผลของการแก้ปัญหาการคัดลายมืองามตามแบบไทยแบบอาลักษณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
11.
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง ร ล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
12.
การศึกษาผลการพัฒนาการอ่าน(อ่านหนังสือไม่ออก) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

สื่อการเรียนรู้ เรื่องคุณค่าชีวิตจิตพอเพียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้จัดทำ นางสาวสุภัทรา บุญชัยยุทธศักดิ์
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ
บทคัดย่อ รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย
เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์) โดย...คุณครูพรพิไลย บุญรักษ์

วิจัยในชั้นเรียน

นวัตกรรม / ผลงาน