ความภาคภูมิใจ และผลงานดีเด่น ก้าวสู่โรงเรียนคุณภาพ
1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2548 จากกรุงเทพมหานคร
2
ได้รับป้ายโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน Smartschool ปีการศึกษา 2549 จากกรุงเทพมหานคร
3
ครูณาตยา อุทยารัตน์ และครูนุจนาถ โยธะการี ได้รับคัดเลือกให้ไปอบรมภาษาจีนที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน จากงบประมาณสมาชิกสภากรุงเทพฯ
ปีการศึกษา 2548
4
ครูบรรจงจิต เรืองณรงค์ ได้รับเลือกนำเสนอผลงานการประดิษฐ์ร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครอง "อ่างล้างจานบำบัดน้ำเสีย" ในงานวันนักประดิษฐ์
ประจำปี 2550 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5
ได้รับโลห์รางวัลที่ 3 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเภทใช้งานได้จริง ประจำปี 2549
6
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 9 ในการแสดงผลงานประกวดกระปุกออมสินของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ ตามโครงการ "60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์
สุขประชาราษฎร์" ปี 2549
7
รางวัลชมเชยการประกวดภาพโปสเตอร์ส่งเสริมสันติภาพ ประจำปี 2549 จากสโมสรไลออน์ กรุงเทพมหานคร
8
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลของชุมชนคลิงส้มป่อย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
9
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตในการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "ปอดสวยหน้าใส ไร้ควันบุหรี่"ของสำนักอนามัย กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2549
10
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตแข่งขันยาชิโย ปีการศึกษา 2549
11
ชนะเลิศการแข่งขันหนังสือทำมือระดับเขต ในหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมมีปัญหาจะแก้ปัญหาอย่างไร" ปีการศึกษา 2550
12
ครูณาตยา อุทยารัตน์ ได้รับคัดเลือกระดับสำนักการศึกษาไปอบรมภาษาจีนที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ปีการศึกษา 2549
13
ครูศิริพรรณ ปานจีน และครูลัดดาวรรณ ก้อนวิมล ได้รับคัดเลือกไปอบรมภาษาจีนที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน จากงบประมาณสมาชิกสภากรุงเทพฯ
ปีการศึกษา 2550
14
ครูพรรณลัดดา ภาสดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแข่งขัน หัวข้อ "การพูดสุนทรพจน์" จากสมาคมพัฒนาบุคลิกภาพ กรุงเทพฯ
15
ได้รับป้ายโรงเรียนรักการอ่าน ประจำปี 2548 จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
16
ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่นระดับเขต โครงการ "ผนึกพลังเยาวชนะไทยต้านภัยไข้เลือดออก" ปีการศึกษา 2548
17
รับรางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับเขตประเภทรายการเดี่ยว ช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2550
18
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือระดับเขต ในโครงการ "ลายมืองามตามแบบไทย" ประเภทชั้นเรียน
19
ได้รับธงเกียรติยศความดี จากการบันทึกความดีของลูกเสือ จากสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2550
20

ได้รับคัดเลือกจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ"แบ่งปันรอยยิ้มน้องริมทางด่วน" ปีการศึกษา 2550

21
ได้รับการสัมภาษณ์และบันทึกภาพกิจกรรมธรรมครองใจ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อนำไปประกอบการจัดการสอนธรรมศึกษาแก่นักเรียน จัดทำในรูปของ VCD และเทปรายการโทรทัศน์
22
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความ หัวข้อ"เด็กไทย ใจคุณธรรม" จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2550
23
ได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัล การประกวดเรียงความ หัวข้อ"เด็กไทย ใจคุณธรรม" จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2550
24
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ"เด็กไทย ใจคุณธรรม" จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2550
25
ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ"เด็กไทย ใจคุณธรรม" จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2550
26
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ "มาฆบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก" ในงานสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 2551
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
27
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ "มาฆบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก" ในงานสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 2551
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
28
ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล การประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ "มาฆบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก" ในงานสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปี 2551
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
29
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ห้องสมุดดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 จากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
30
ครูพรรณลัดดา ภาสดา ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ครูบรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 จากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร