โรงเรียนนำร่อง
 โรงเรียนวัดยายร่ม
 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
 โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
 โรงเรียนบ้านเจียรดับ
 โรงเรียนวัดลานบุญ
 โรงเรียนวัดโคนอน
 โรงเรียนวัดกำแพง
 โรงเรียนวัดอุดมรังสี
 โรงเรียนวัดดอกไม้
 โรงเรียนวัดช่องนนทรี
 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
 โรงเรียนคันนายาว
 โรงเรียนวัดบางนานอก
 โรงเรียนวัดธรรมมงคล
 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ
 โรงเรียนวัดลำกะดาน
 โรงเรียนวัดทองเพลง
 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
 โรงเรียนวัดพลมานีย์
 โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
 โรงเรียนวัดลาดกระบัง
 โรงเรียนราชบพิธ