ข้อมูลครู และบุคลากร

จำนวนบุคลากรจำแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ

รายชื่อบุคลากร
เพศ
ระดับการศึกษา
อายุเฉลี่ย ประสบการณ์สอน
ชาย
หญิง
ต่ำกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
สูงกว่า
ป.ตรี
ผู้อำนวยการ
-
1
-
-
1
58
-
รองผู้อำนวยการ
1
1
-
-
2
40
-
ครู คศ.3
-
1
-
-
1
45
20
ครู คศ.2
4
9
-
12
1
49
22
ครู คศ.1
2
13
-
12
3
33
5
ครูผู้ช่วย
2
8
-
10
-
33
1
ธุรการ
-
1
-
1
-
40
4
คนเลี้ยงเด็ก
-
6
5
1
-
39
3
นักการภารโรง
5
-
5
-
-
40
-
แม่ครัว
-
6
6
-
-
35
-
รวม
14
46
16
36
8
60
    จำนวนครูที่สอนตรงตามเอกสาร/สาขาที่จบ    36    คน    (92.31%)
      จำนวนครูที่สอนตามความถนัด จำนวน        36
   คน    (92.31%)

main | webbord | contact us

207 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210                  

Tel.0-2573-4908 Fax. 0-2573-4908 E-mail. tungsonghong@hotmail.com