รวมทะเบียนงานวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2553
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)  สำนักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร
ที่
รหัสงานวิจัย
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้น
หมายเหตุ
1
5303071
พฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียนโดยใช้แรงเสริม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
นางจริยา  คำอยู่
การงานอาชีพละเทคโนโลยี
การศึกษาปฐมวัย
บทคัดย่อ
2
5303071
แก้ปัญหาเด็กไม่รับประทานผักในระดับอนุบาล 2/2
ของโรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
นางประมวญ  หอมหวล
การงานอาชีพละเทคโนโลยี
การศึกษาปฐมวัย
3
5303051
การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
ประกอบการวาดภาพ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวศรีวิไล  เชาวน์ปรีชา
ภาษาไทย
การศึกษาปฐมวัย
บทคัดย่อ
4
5303061
พฤติกรรมความเอื้อเฟื้อ ความมีระเบียบวินัย และระดับขั้น
การเล่นทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
การเล่นแบบไทยและการเล่นที่จัดอยู่ทั่วไป
นางลำดวล อนุกูล
สังคมศึกษา ศาสนา และวัมนธรรม
การศึกษาปฐมวัย
บทคัดย่อ
5
5303061
ศึกษาการพัฒนาการทางร่างกายในการทรงตัว
ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/4 ด้วยการใช้กิจกรรมทดสอบฝึกตนเองเพิ่มทักษะที่ดี
นางศรีมาลัย ประดิษฐกุล
สุขศึกษาและพลศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
6
5303011
การใช้กิจกรรมส่งเสริมการเล่าเรื่องเรียงลำดับเหตุการณ์
นางประชุม  สุทธิยุทธ์
ภาษาไทย
การศึกษาปฐมวัย
บทคัดย่อ
7
5303012
การศึกษาผลการใช้กิจกรรมเคลื่อนไหว ตารางเก้าช่องร่วมกับแบบฝึกทักษะที่มีต่อการจำพยัญชนะไทย ก-ฮ ของนักเรียนที่มีปัยหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
นายนพดล ฤมิสตรี
ภาษาไทย
การศึกษาพิเศษ
บทคัดย่อ
8
5303012
การพัฒนาทักษะการเขียนคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก
นางสาวพิศมัย มากเหมือน
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
9
5303012
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ สระอะที่มีตัวสะกด
โดยใช้แบบฝึก 5 กิจกรรม
นางสาวจินตนา แก้วพะไล
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บทคัดย่อ
10
5303012
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านสะกดคำ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
นางมาลี คชสารเสรี
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
บทคัดย่อ
11
5303012
การแก้ปัญหาการอ่านประสมคำของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553
นางสาวเสาวลี สืบเสาะเสมอ
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
12
5303012
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง อักษรสามหมู่ด้วยแบบฝึกหัด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
นางนิภา ทัศนยิ่งยง
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
13
5303012
การพัฒนาการอ่านคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กด
โดยใช้แบบฝึกกิจกรรมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
นางสุมาลี อ้นประดิษฐ์
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
บทคัดย่อ
14
5303012
การพัฒนาทักาะการอ่านให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย
โดยใช้แบบฝึกกิจกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นางปฤศณา ทับทอง
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่3/1
15
5303012
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง ด้วยแบบฝึกกิจกรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 
นางเบญจวรรณ จินาเฟย
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/4
บทคัดย่อ
16
5303012
การพัฒนาการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
จำนวน 2 คน โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ
นางนารี สายท่าเสา
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/4
17
5303012
การศึกษาความสามารถทางการเขียนเรื่องโดยใช้บทร้อยกรอง ประกอบภาพ ของนักเรียนที่มีปัยหาทางการเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)
สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
นางสาวทัศนาภรณ์ ทิวถนอม
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บทคัดย่อ
18
5303012
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางอภิญญา สังขาวิเชียร
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทคัดย่อ
19
5303012
ผลการแก้ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่คล่อง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
(จีบ ปาขำ) ด้วยวิธีการสอนแบบอ่านหนังสือเล่มเล็ก
นางอรุณี วุฒิภูมิ
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
20
5303012
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวเรืองรอง ทิพย์ทอง
ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
21
5303013
การพัฒนาการอ่านวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
นางจารุภัทร แก่นทอง
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
22
5303013
ส่งเสริมการอ่านสะกดคำของนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (เด็กชายนรากร ก้านบัว)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553
นางคมขำ ปานพรม
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
บทคัดย่อ
23
5303013
การแก้ปัญหาการท่องอาขยาทไม่ได้ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
นางจงกล ติรธรรมเจริญ
ภาษาไทย
ชั้นมัยมศึกษาปีที่  3/4
24
5303022
การพัฒนาทักษะการบวกจำนวนนับ ที่มีผลลัพธ์และตังตั้งไม่เกิน 1,000
(มีการทด) ด้วยแบบฝึกกิจกรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
นาวสาวรัชนี จิตราคนี
คณิตศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
บทคัดย่อ
25
5303022
การพัฒนาทักษะการบวก ลบ ระคน ด้วยกิจกรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
นางสาวจิตรา บริบูรณ์
คณิตศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
บทคัดย่อ
26
5303022
การพัฒนาทักษะ การคูณ การหารโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกกิจกรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
นางสาวสุวรรณี วิศวสถบดี
คณิตศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
บทคัดย่อ
27
5303022
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การคูณ การหาร
ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางนิตยา แปงมา 
คณิตศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 4
28
5303022
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
นางสาววิไลพร พันรอบ
คณิตศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 4/5
บทคัดย่อ
29
5303022
การพัฒนาการเรียนการสอนการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยการท่องสูตรคูณ
นางสาวรัชดาภรณ์ เปรมปรีดา
คณิตศาสตร์
ประถมศึกษาปีที่ 6
30
5303023
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะ
นายจิระศักดิ์ คำน้อย
คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 1
31
5303023
การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การคิดคำนวณ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวสลิตา เหลาสิทธิ์
คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 2
32
5303032
การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25543
โดยใช้บทเรียนโปรแกรม
นางสาวฉันทนา  วิเชียรวงค์
วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่4
33
5303032
ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์
นายสังคม  ราษี
วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทคัดย่อ
34
5303033
การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ ตามทัศนะของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)
นางสาวรจริน ทวีแสง
วิทยาศาสตร์
ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 2
บทคัดย่อ
35
5303043
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน
นางสาวศรีประภา ร่มไทร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัมนธรรม
ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1
36
5303053
การใช้ทักษะเบื้องต้นทางนาศิลป์เพื่อพัฒนาท่ารำของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน
นางสาวลัคนา  เก่งสาริกิจ
ศิลปะ
ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1
37
5303062
การจัดกิจกรรมบริหารสมองก่อนชั่วโมงเรียนเพื่อเพิ่มสมาธิ
ในการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นางสาวกฤตมุข ไชยศิริ
สุขศึกษา และพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
38
5303063
ปัญหาการตีเทเบิลเทนนิสหน้ามือและหลังมือกระทบผนัง
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
นายแสงจันทร์  วิเศษสัตย์
สุขศึกษา และพลศึกษา
ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1
39
5303063
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชา พลศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553
นายกิตติ  อินตรา
สุขศึกษา และพลศึกษา
ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 2
40
5303062
เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)
สำนักงานเขตภาษีเจริญ กดรุงเทพมหานคร
นายบุญทอง  สุวรรณถาวร
สุขศึกษา และพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
41
5303062
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพยาบาล
นางสุภาภรณ์  นาคะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษา
บทคัดย่อ
42
5303072
การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้น
ด้วยารใช้สื่อหนังสืออเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
นางสาวฐิติพร แสงอรุณ
การงานอาชีพละเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
บทคัดย่อ
43
5303072
การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน
ในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ แบบจิกซอว์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นางกาญจนา แก้วกระจ่าง 
การงานอาชีพละเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษา
44
5303072
การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น
นางสาวปิ่นรัตน์ ประสาททอง
การงานอาชีพละเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
บทคัดย่อ
45
5303073
ทัศนคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
นางสาวโสภา ตุ้มท่าช้าง
การงานอาชีพละเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
46
5303082
การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สะกดคำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
นางวนัชพร  ราษี
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
47
5303083
การพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โดยใช้บทบาทสมมติ
(Role Play)
นางถนอมขวัญ  ธาราธาร
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3/3
บทคัดย่อ
48
5303092
เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน
อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทื่ 6 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)
สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
นางสาวจารุกร พุทธการุณย์วงศ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
49
5303093
การศึกษารายกรณี
นายเกรียงศักดิ์ อุบลไทร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ลงชื่อ ............................................................  ผู้ตรวจ ลงชื่อ ............................................................. เจ้าหน้าที่ทะเบียน
                    (นางวนัชพร บำรุงเมือง)
                         (นางสลิตา อุปจันโท)
                 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
             โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)