โรงเรียนวัดบางนานอก สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่เลขที่ 16/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 โทรศัพท์, โทรสาร 02-1734985
คลิกเพื่อติดตามภาพกิจกรรมของโรงเรียน NEW
line decor
 

 
นางสาวสมพร เสวีวัลลภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนานอก

คลังความรู้ ture ปลูกปัญญา 


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดบางนานอกสังกัดสำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 16/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา อาคารหลังแรกเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา โดยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก (หลวงปู่แข)
ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันสร้างมอบให้ทางราชการและเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2461 ต่อมาอาคารหลังนี้ผุพังจึงยุบและ
เลิกใช้ ได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น เป็นโรงเรียนประชาบาล เปิด ทำการสอนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
โดยมีนายสนิท บุญยบรรณานนท์ เป็นครูใหญ่คนแรก พระภิกษุบุญปลอด รอดสน เป็นครูประจำชั้น

ข้อมูลทั่วไป

รายการ
ข้อมูล
ที่ตั้ง 
เลขที่ 16/1  ถนนสรรพวุธ  แขวงบางนา เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
02-1734985                  
Website 
http://www.bmasmartschool.com/watbangnanok/
Email   
bangnanokschool@hotmail.co.th
วันก่อตั้ง
เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
พื้นที่โรงเรียน
จำนวน 1  ไร่  3  งาน  70  ตารางวา
ผู้บริจาคที่ดิน
เจ้าอาวาสวัดบางนานอก      (หลวงปู่แข) 
ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียน   
ผู้บริหารโรงเรียน
นางสาวสมพร เสวีวัลลภ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
นาวาเอกจักรชัย  น้อยหัวหาด
ปรัชญาโรงเรียน
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทางปัญญา
สีประจำโรงเรียน
เขียว – เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
ต้นแก้ว


โครงสร้างการบริหารสารสนเทศโรงเรียน

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนวัดบางนานอก
ชื่อ-สกุล
ปี
1.  นายสนิท      บุญยบรรณานนท์
พ.ศ.  2477 – 2494
2.  นายสมชาย   บัวรอด
พ.ศ.  2494 – 2522
3.  นายอภิชัย    ปั้นวงศ์รอด
พ.ศ.  2522 – 2533
4.  นายธำรง     วรารักษ์
พ.ศ.  2533 – 2536
5.  นางประนอม   อุทัยผล
พ.ศ.  2536 – 2542
6.  นางบังอร        เงินดี
พ.ศ.  2542 – 2546
7.  นางสาวประคองทิพย์  พงษ์ประไพ  
พ.ศ.  2546 -  2549
8. นางมาลีณัฏฐ์      ปานบุญห้อม            
พ.ศ.  2549 -  2553
9. นายยงยุทธ ภู่ทอง
พ.ศ.  2553 - 2556
10. นางสาวสมพร เสวีวัลลภ
พ.ศ.  2556 - ปัจจุบัน


จำนวนบุคลากร
บุคลากร
ชาย
หญิง
รวม
ผู้บริหาร
-
1
1
ครูปฏิบัติการ
5
25
30
คนเลี้ยงเด็ก
-
7
7
ธุรการ
-
1
1
ภารโรง
1
3
4
รวมทั้งสิ้น
6
37
43กรรมการสถานศึกษา

ชื่อ
ตำแหน่ง

1. นาวาเอกจักรชัย  น้อยหัวหาด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2. นายวุฒิภัทร  ระกาศ

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

3. นางสมบัติ  เฉยพงษ์

ผู้แทนครู

กรรมการ

4. นายภิญโญ  กุลศิริ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

5. นายธีระ  ปริญญานุสรณ์

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

กรรมการ

6. นายสิงห์โต   ตั้งทรัพย์วัฒนา

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

7. พระมหานิวัติ  นิวตตโน

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

8. นายธงชัย  ปิ่นแก้วประเสริฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

9. นายมนต์รัก  แต้มคุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

10. นายวรพงศ์  รัตนสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

11. นายกัณฑ์อเนก  รุ่งเรือง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

12. นางกัญญาพร  นวลสอาด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

13. นางส่งศรี  โกมารทัต

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

14. นายเล็ก  ตั้งทรัพย์วัฒนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

15. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนานอก

ผู้บริหารสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการรายชื่อบุคลากรโรงเรียนวัดบางนานอก


ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นางสาวสมพร เสวีวัลลภ

ผู้อำนวยการ

2

 

รองผู้อำนวยการ

3

นางสาวอภิญญา ทรงมณี

ครูผู้ช่วย

4

นางสาวนุรัตน์   เพลินพร้อม

ครู คศ.1

5

นางสาวณัฐมาศ   บุญมีสิริเมธังกร

ครู คศ.2

6

นายวานิจ   กาประโคน

ครู คศ.2

7

นางสาวอำภาพร   ดาวัณณา

ครู คศ.2

8

นางสำอางค์   โล่กิม

ครู คศ.3

9

นางวรนุช   ก้อนทอง

ครู คศ.2

10

นายจตุรงค์  สุทัศน์  ณ  อยุธยา

ครู คศ.2

11

นางสาวมิ่งขวัญ  จุลวัฒน์

ครู คศ.2

12

นางสาวสราญรัตน์  อ้วนละมัย

ครู คศ.2

13

นางสาวศรีวิภา  จันทรสมโภช

ครู คศ.2

14

นางสาววรรณิภา  แสนใจยา

ครู คศ.1

15

นางสาวสุกัญญา   ขำอรุณ

ครู  คศ.1

16

นางศศิธร  พละสุข

ครู  คศ.1

17

นางฐานิษฐ์   เมธีทิพย์สกุล

ครู คศ.3

18

นายสมบัติ  เฉยพงษ์

ครู คศ.3

19

นางสาวจรรยา   กาลขันตี

ครู คศ.1

20

นางสาววาณีรัตน์  ภูสมที

ครู คศ.3

21

นายธีรเดช    กฤษสุวรรณ

ครู คศ.2

22

นางสาวสุชาวดี  เอมใจ

ครู คศ.2

23

นางสาวิตรี  แม่นขำ

ครู คศ.1

24

นางสาวบุญหลาย    เชื้อสูงเนิน

ครู คศ.1

25

นางปราณี       พรมชัย

ครู คศ.1

26

นางสุภาพร สุขมูล

ครู คศ.2

27

นางจิราภรณ์ หามนตรี

ครู คศ.3

28

นางสาวผุสดี  ประทุมชัย

ครู คศ.1

29

นางปิยะฉัตร  สำลีรัตน์

ครู คศ.1

30

นางสาวศิริกัญญา  จันทสิงห์

ครู คศ.1

31

นายเดชา  พรมมินทร์

ครู คศ.1

32

นางสาวฬียากร สิงห์อาจ

ครู คศ.1

33

นางบัณฑิตตา  เศษแสนวงศ์

ธุรการ

34

นางกัลยา   โตชมภู

คนเลี้ยงเด็ก

35

นางสาวเสาวณีย์    แสงอุไร

คนเลี้ยงเด็ก

36

นางสุภาวดี   อินทโชติ

คนเลี้ยงเด็ก

37

นางธัญภัทร  อิ่วสกุล

คนเลี้ยงเด็ก

38

นางณัฎฐาพร  เรื่อศรีจันทร์

คนเลี้ยงเด็ก

39

นางอัญชลี  สุทธิ

คนเลี้ยงเด็ก

40

นางพรธิพา  อุตรวิเชียร

คนเลี้ยงเด็ก

41

นายเรืองเดช  อ้อนคำภา

นักการภารโรง

42

นางวิภารัตน์   ปัทมาตย์

นักการภารโรง

43

นางอุดม   วงศ์พรหม

นักการภารโรง

44

นางนภาพร   โสภักดี

นักการภารโรง


ภาพกิจกรรม

วัน เดือน ปี
โครงการ/กิจกรรม
15 พ.ย. 2556
18 พ.ย. 2556
4 ธ.ค. 2555
19 ธ.ค. 2555
25 ธ.ค. 2555
27 ธ.ค. 2555
27 ธ.ค. 2555
9 ม.ค. 2556
11 ม.ค. 2556
16 ม.ค. 2556
15 ก.พ. 2556
21 ก.พ. 2556
แผนที่โรงเรียน