<< ขอยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้บรรยาการอันร่มรื่น >>


ปีการศึกษา ๒๕๕๐
ได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาปลอดลูกน้ำยุงลาย จากกระทรวงสาธารณสุข (11 ก.ย. 2550)
ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนสร้างสุขภาพต้านเบาหวาน จากกระทรวงสาธารณสุข (20 ต.ค. 2550)
ได้รรับรางวัลดีเด่นด้านโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาดีเด่น จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแชร์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ณ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 ด้านฝั่งธนบุรี เขตราษฏร์บูรณะ กทม. (30 มิ.ย. 2550)
ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ 80 พรรษา กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา กทม. เขตที่ 3 กลุ่ม 2 ณ โรงเรียนสถวรรณพลับพลาพิทยา เขตตลิ่งชัน กทม. (9-20 ก.ค. 2550)
ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการพระหฤทัยดอนเมืองคัพครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนพระหทัยดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. (15 ส.ค. 2550)
ชนะเลิศการแข่งขันมินิวอลเลย์บอลวิทยุการบิน ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงยิม ฯ ศูนย์เยาวชนประชานิเวศ กทม. (8-11 ต.ค. 2550)
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 21
ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่น-ดินแดง (20-28 พ.ย. 2550)
ได้เป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จังหวัดระยอง (นครระยองเกมส์) (18-27 ม.ค. 2551)
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม 5 ส ของสำนักงานเขตราษบูรณะ (มิ.ย. 2550)
พระมหาสุติน สนฺตุสฺสโก พระภิกษุช่วยสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ได้รับคัดเลือกจาก สำนักการศึกษาให้ไปศึกษาดูงานใน ประเทศอินเดีย-เนปาล (19-27 กุมภาพันธ์ 2551)
นางมุกดา ศรียารัตน์ ได้รับรางวัล ครูดีเด่นผู้ส่งเสริมกิจกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (17 กุมภาพันธ์ 2551)
นายสมยศ สงวนพันธ์ ได้รับรางวัล ครูดีเด่นผู้ส่งเสริมกิจกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (17 กุมภาพันธ์ 2551)
นายจำลอง เกตุวิเศษ ได้เป็นผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง รุ่น 12 ปี ยอดเยี่ยมของ กทม.
(28 พ.ย. 2550)
นางสาวเพลินพิศ ขุนทอง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ครูแกนนำเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบปฏิบัติการเรียนรู้ดีเด่น จากสำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ (15 มิ.ย. 2550)
นายวีรวัฒน์ สารีกิจ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานชมรมคณิศาสตร์ จากสำนักการศึกษา กทม.
(16 ม.ก. 2551)
นางภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง ได้รับคัดเลือกจากคณะครุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ให้แก่พลเมืองและนักเรียนไทยสัญชาติอเมริกัน
ณ โรงเรียนภาคฤดูร้อนวัดไทย กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา (17 มิ.ย. 2550 - 31 สิงหาคม 2550)
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดประทีปโคมแขวน จากสำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ (5 พ.ค. 2550)
ปีการศึกษา ๒๕๕๑
นักเรียนสอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษา นักเรียนที่เรียนดีของกรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2551 สอบได้ 2 ใน 3 ทุนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ อันดับ 1 ด.ญ.วิไล นกพุทธา ป.2/1, ด.ญ.อภิสรา สารสิทธิ์ ป.2/1, ด.ญ.มนิดา เหมือนชัย ป.2/3
ด.ช.ทองนพคุณ กองแก้ว ป.4/1 ได้รับรางวัลที่ 2 วาดภาพ "ต้านยาเสพติด" จากศูนย์เยาวชนพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (26 มิ.ย. 2551)
ด.ช.ทองนพคุณ กองแก้ว ป.4/1 ได้รับรางวัลที่ 1 วาดภาพวันแม่ "เรื่องรักษ์เจ้าพระยาถวายแด่แม่ของแผ่นดิน" จากศูนย์เยาวชนพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (8 ส.ค. 2551)
ด.ญ.อังศรา อ่อนผา ป.2/3 ได้รับรางวัลที่ 3 วาดภาพวันแม่ "เรื่องรักษ์เจ้าพระยาถวายแด่แม่ของแผ่นดิน" จากศูนย์เยาวชนพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (8 ส.ค. 2551)
ด.ญ.สาวิตรี บินยูซบ ป.6/1 ได้ัรับรางวัลชมเชย วาดภาพวันแม่ "เรื่องรักษ์เจ้าพระยาถวายแด่แม่ของแผ่นดิน" จากศูนย์เยาวชนพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (8 ส.ค. 2551)
ทีมวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 12 ปี หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอล "โครงการการแข่งขันกีฬาสโมสรกีฬาและลานกีฬาเขตราษฎร์บูรณะ จากศูนย์เยาวชนพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (26 มิ.ย.. 2551)
ด.ญ.สิริพิมล ศิริเชิดชูโต ป.3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศช่วงชั้นที่ 1 "การคิดคำนวณ" จากโครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาตร์ ณ โรงเรียนวัดสน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ (21 ก.ค. 2551)
ด.ญ.อารยา คำฝึกฝน ป.6/1, ด.ญ.เกวลิน ศิริเชิดชูโต ป.6/1, ด.ญ.อนงค์พร หวังใกล้กลาง ป.6/3, ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 "การร้อยมาลัยวันแม่" จากศูนย์เยาวชนพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (8 ส.ค. 2551)
ด.ญ.ภูวนีย์ โตพัน ป.6/2, ด.ช.ณัชพล ฉ่ำชื่น ป.6/3, ด.ช.ณัฐพงษ์ จันดา ป.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 "การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากถุงนมโรงเรียน" จากศูนย์เยาวชนพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (26 มิ.ย.. 2551)
ทีมวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 12 ปี หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอล ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลรายการพหทัยดอนเมืองคัพ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพหทัยดอนเมือง เขตดอนเมือง
(15 ส.ค. 2551)
ทีมวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 12 ปี หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอล "ในกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22" จากสำนักการศึกษา (26 มิ.ย.. 2551)
ทีมวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 10 ปี หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล "ในกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร" จากสำนักการศึกษา (26 มิ.ย.. 2551)
ด.ญ.ทิวาพร สืบพิสสัย ป.3/1 ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า "ในกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22"
จากสำนักการศึกษา (26 พ.ย. 2551)
ด.ช.ทองนพคุณ กองแก้ว ป.4/1, ด.ญ.มนิดา เหมือนมัย ป.2/3 ได้รับรางวัลชมเชย และทุทนการศึกษา
1000 บาท การวาดภาพระบายสี "ใต้ร่มพระบารมี" จากมหาวทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (7 ธ.ค. 2551)
ด.ญ.ทรัพย์สุทธา ศรีกลชาญ ป.6/1, ด.ญ.อนงค์พร หวังใกล้กลาง ป.6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุ 12 ปี "ในกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22" จากสำนักการศึกษา
(26 พ.ย. 2552)
ด.ญ.ภัทรกันย์ เหลี่ยมแก้ว ป.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงคความ จากศูนย์เยาวชนพระราม 9 (17 ม.ค. 2552)
ด.ช.ณัฐพงษ์ จันตา ป.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหนูน้อยเด็กดี จากศูนย์เยาวชนพระราม 9 (17 ม.ค. 2552)
ด.ญ.พัสสน สุจริตวัฒนกุล ป.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคำถาม จากศูนย์เยาวชนพระราม 9 (17 ม.ค. 2552)
ทีมกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 12 ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอล ในการประกวดและแข่งขัน กีฬา ณ ศูนย์เยาวชนสะพานพระรามเก้า (ด้านฝั่งธน) จากงานพัฒนาชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ (25 มิ.ย. 2551)

 
 :: หนึ่งภูมิปัญญา หนึ่งห้องเรียน
 
:: ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 23  
 :: อบรมปฏิบัติการสวน
     พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
   
 :: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 :: กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ :: กรุงเทพมหานคร
 :: สำนักการศึกษา
 :: สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
 :: วิชาการ
 :: เทคโนโลยี
 :: โรงเรียนเทศบาล
 :: การศึกษา
 :: เศรษฐกิจพอเพียง