<< ขอยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้บรรยาการอันร่มรื่น >>


แยกตามสายชั้น
จำนวน (คน)
3
6
3
3
3
3
3
3
6
6
6
รวม
45

   
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
1. นายคนอง  คชานาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ค.ม.
2. นางภัทรพร  ลี้วิชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กศ.ม.
3. นางสาวพรรณี  นิลสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กศ.ม.
4. นายวีรวัฒน์  สารีกิจ
ครู คศ.3
ศษ.บ
5. นางมุกดา  ศรียารัตน์
ครู คศ.2
กศ.บ.
6. นายสุริยา  สายสรรพมงคล
ครู คศ.2
กศ.บ.
7. นางอุษา  เชียงอินทร์
ครู คศ.2
ค.บ.
8. นายไตรภพ  พินิจอภิรักษ์
ครู คศ.2
ค.บ.
9. นางเครือวัลย์  ดวงพลอย
ครู คศ.2
กศ.ม.
10. นางอุษา  ยิ่งนคร
ครู คศ.2
กศ.บ.
11. นางมนชนก  บุณยเกียรติ
ครู คศ.2
กศ.บ.
12. นายบุญเชิด  บุญสมหวัง
ครู คศ.2
กศ.บ.
13. นายวรชัย  วัฒนาเลิศสกุล
ครู คศ.2
ค.บ.
14. นางสาวเพลินพิศ  ขุนทอง
ครู คศ.2
ค.บ.
15. นางจตุพร  เกตุสิงห์น้อย
ครู คศ.2
ค.บ.
16. นางรุ่งรัตน์  คะชาชัย
ครู คศ.2
ค.บ.
17. นางสาวพัชวี  นิมขุนนนท์
ครู คศ.2
ค.บ.
18. นายจำลอง  เกตุวิเศษ
ครู คศ.2
กศ.บ.
19. นางภิญญาพัชญ์  ปลากัดทอง
ครู คศ.2
กศ.บ.
20. นายสมยศ  สงวนพันธ์
ครู คศ.2
กศ.บ.
21. นายภานุพงศ์  ตุ้นด้วง
ครู คศ.2
กศ.บ.
22. นางพรรณวดี  ชาญศิลป์
ครู คศ.2
กศ.บ.
23. นางจำลองลักษณ์  สุวรรณใครศรี
ครู คศ.2
ค.บ.
24. นางอารยา  วัฒนาเลิศสกุล
ครู คศ.2
ค.บ.
25. นางสาวเพียงพิศ  ยอดฉัตร
ครู คศ.1
ค.บ.
26. นายชัยวัฒน์  พิริยศิลป์
ครู คศ.1
ศศ.บ.
27. นายคะเน  ดามี
ครู คศ.1
ค.บ.
28. นางสาวศิริวรรณ  สุวินท์
ครู คศ.1
กศ.ม.
29. นางสาวปรารถนา  ศรีขจร
ครู คศ.1
ค.บ.
30. นายไผ่ จันทราช
ครู คศ.1
ค.บ.
31. นางสาวรุ่งอรุณ  พรประสิทธิ์
ครู คศ.1
ค.บ.
32. นายพนมเทียน  ภาชะนีย์
ครู คศ.1
ค.บ.
33. นางสาวขวัญฤทัย  ครุฑธา
ครู คศ.1
ศศ.บ.
34. นางสาวชลดา  ริกำแง
ครู คศ.1
ค.บ.
35. นายเสงี่ยม  บริสุทธิ์
นักการภารโรง
36. นายกฤษฎา  จรัสจันทกานต์
นักการภารโรง
37. นายเสาะ  โพธิ์มีสี
นักการภารโรง
38. นายเวียง  วีระศิริ
นักการภารโรง
39. นางสมศรี  ช่วงกลั่น
นักการภารโรง
40. นายสถิต  กลิ่นเกษตร
คนงาน
41. นางสาวจันทนา  ศรีสุขกลาง
คนเลี้ยงเด็ก
42. นางปราณี  กลั่นเขียว
คนเลี้ยงเด็ก
ม.3
43. นางเนตรนิภา  ดามี
คนเลี้ยงเด็ก
ปวส.
44. นางสาวน้ำฝน  กรานกุล
คนเลี้ยงเด็ก
ปวช.
45. นางวนิดา  โตรื่น
คนเลี้ยงเด็ก
ศศ.บ.
46. นางนภสร  อุริตตะวี
คนเลี้ยงเด็ก
ปวช.

 
 :: หนึ่งภูมิปัญญา หนึ่งห้องเรียน
 
:: ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 23  
 :: อบรมปฏิบัติการสวน
     พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
   
 :: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 :: กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ :: กรุงเทพมหานคร
 :: สำนักการศึกษา
 :: สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
 :: วิชาการ
 :: เทคโนโลยี
 :: โรงเรียนเทศบาล
 :: การศึกษา
 :: เศรษฐกิจพอเพียง