ปี พ.ศ. รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบ
นามผู้สร้างชื่อเสียง
2546
โล่รางวัลโรงเรียนเข็มแข็งปลอดยาเสพติด
 
2546
โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับประถมศึกษาในงาน 3 ทศวรรษมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม บางกอกน้อย กทม.
 
2546
โล่รางวัลดีเด่น..... สถานศึกษาปลอดลุกน้ำยุงลาย
สำนักอนามัย กทม
 
2547
โล่รางวัลดีเด่น...โครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้ายภัยไข้เลือดออก
สำนักอนามัย กทม
 
2547
โล่โรงเรียนให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานสืบสานประเพณีชักพระ
วัดไก่เตี้ย
 
2547
โล่รางวัล...นักเรียนที่มีความเป็นผู้นำ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของเยาวชน
ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน
ด.ญ.เอริสา ภู่จำปา
2547
โล่รางวัล..นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา
วัดไก่เตี้ย
ด.ญ.รัชนีกร สุริยจันทร์
2547
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ..การแข่งขันวาดภาพงานนิทรรศการทางวิชาการ
โรงเรียนวัดน้อยใน ตลิ่งชัน กทม
 
2547
ถ้วยรางวัลชมเชย.. การแข่งขันวาดภาพบนกำแพงงานนิทรรศการและทักษะชีวิต
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กทม
 
2547
รางวัลชนะเลิศ..การแข่งขันวาดภาพงานนิทรรศการทางวิชาการเครือข่าย
โรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครที่ 61
โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กทม
 
2547

รางวัลชนะเลิศ..การแข่งขันการประกวดตอบปัญหาภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2

งานนิทรรศการ ทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครที่ 61

โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กทม
ด.ญ.รัชนีกร สุริยจันทร์
2547

รางวัลรองชนะเลิศ..การแข่งขันการประกวดตอบปัญหาภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1 งานนิทรรศการ ทางวิชาการเครือข่ายโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานครที่ 61

โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กทม
 
2548
โล่โรงเรียนให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานส่งสืบสานประเพณีชักพระ
วัดไก่เตี้ย
 
2548
โล่รางวัล...นักเรียนที่มีความเป็นผู้นำ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของเยาวชน
ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน
ด.ญ.ชลลดา ไทยภักดี
2548
โล่รางวัล..นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา
วัดไก่เตี้ย
ด.ช.จิณณวัตร ใจมูลมั่ง
2549
รางวัลรองชนะเลิศ..การแข่งขันการแต่งกลอนสดช่วงชั้นที่ 2 งานวันสุนทรภู่
สำนักงานเขตตลิ่งชัน
ด.ช.ศาสตรา ทองนุ่ม
ด.ช.บัญทิต ประสารแสง
ด.ญ.เพียงดาว พรหมขาม
2549
รางวัลรองชนะเลิศ..การแข่งขันวาดภาพช่วงชั้นที่ 2 งานวันสุนทรภู่
สำนักงานเขตตลิ่งชัน
ด.ช.จิตภาณุ ไทยประเสริฐ
2549
โล่โรงเรียนให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานส่งสืบสานประเพณีชักพระ
วัดไก่เตี้ย
 
2549
รางวัลรองชนะเลิศ..การแข่งขันวาดภาพช่วงชั้นที่ 1 งานวันพ่อแห่งชาติ
สำนักงานเขตตลิ่งชัน
ด.ญ.พัชรินทร์ ต๊ะสุ
2549
รางวัลชมเชย..การแข่งขันแต่งกลอนสี่ ช่วงชั้นที่ 2 งานวันพ่อแห่งชาติ
สำนักงานเขตตลิ่งชัน
ด.ญ.เพียงดาว พรหมขาม
2550

•  ผลรางวัลภาษาไทย

รองชนะเลิศอันดับ 1 คัดลายมือ

งานมหกรรมการศึกษาเขตตลิ่งชัน

ด.ช.อริสมัน แซ่เซียว ป.6
2550
ชนะเลิศอันดับ 1 คัดลายมือ
งานมหกรรมการศึกษาเขตตลิ่งชัน
ด.ญ.ชุติมา พรชัยธเนศกุล ป.5
2550
รองชนะเลิศอันดับ 2 คัดลายมือ
งานมหกรรมการศึกษาเขตตลิ่งชัน

ด.ช.พัชรินทร์

ต๊ะสุ ป.4

2550
รองชนะเลิศอันดับ 2 อ่านทำนองเสนาะ
งานมหกรรมการศึกษาเขตตลิ่งชัน
ด.ญ.นฤมล คงนิ่มนวล ป.4
2550

•  รางวัลชมเชย เปิด Dictionary

งานมหกรรมการศึกษาเขตตลิ่งชัน

ด.ญ.ธัมมิกา รอดวัตร์ ป.5

ด.ช.สุรศักดิ์ ชยะประจักษ์ ป.6

2550

•  รองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาวิชาการ

งานมหกรรมการศึกษาเขตตลิ่งชัน

ด.ญ.ชนากานต์ สมบุญดี ป.6

ด.ช. ศิลปะ พรหมจินดา ป.6

ด.ญ.สุดารัตน์ จริตน้อม ป.6

2550

•  ชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ

งานมหกรรมการศึกษาเขตตลิ่งชัน

ด.ญ.ผานิตา พินเขียว ป.4

ด.ญ.ปรียานุช บุตรพระโรจน์ ป.4

ด.ญ.ปานรุ้ง ภู่จำปา ป.4

ด.ญ.กุลธิดา ภู่จำปา ป.5

ด.ญ.กุสุมา เทพสัมฤทธิ์พร ป.5
2550

•  รองชนะเลิศอันดับ 3 ตอบปัญหาธรรมะ

งานมหกรรมการศึกษาเขตตลิ่งชัน

ด.ญ.ปานรุ้ง ภู่จำปา ป.4

ด.ญ.ธัมมิกา รอดวัตร์ ป.5

 

<< กลับสู่หน้าหลัก