เกียรติคุณที่ได้รับ

  1. โรงเรียนและผู้บริหาร

          1.1 รางวัลการจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ในสถานศึกษาจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

      1.2 รางวัลชนะเลิศโรงเรียนขนาดใหญ่โครงการประกวดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดีเด่นของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น

                 และกรรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2533

           1.3 ชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 13 ณ ค่ายวชิราวุธ พ.ศ.2535

           1.4 รางวัลที่ 1 การประกวดโฆษกรุ่นจิ๋ว งานก้าวใหม่การศึกษาของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535

           1.5 รางวัลชนะเลิศกองเชียร์รีดเดอร์ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร  ประจำปีการศึกษา 2544

           1.6 รางวัลชนะเลิศเปตองและเซปักตระกร้อ  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2545

           1.7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2545

           1.8 โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักการศึกษา

                  กรุงเทพมหานคร  ประจำปีการศึกษา 2545

            1.9 โรงเรียนรักการอ่าน

            1.10  รางวัลผลการดำเนินการยอดเยี่ยมปี 2546  โครงการโรงเรียนสีฟ้า   โดยกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์

            1.11  โรงเรียนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด  ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  กทม.

            1.12  สถานศึกษาน่ามอง โครงการหน้าบ้านน่ามอง  ( กทม. )
            1.13 โรงเรียนแกนนำห้องวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปีการศึกษา 2550

            1.14 โรงเรียนวิถีพุทธ วิถีธรรมดีเด่น ระดับเครือข่ายโรงเรียน

            1.15 โรงเรียนดีเด่นประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรก  ปี พ.ศ. 2544 - 2548

            1.16 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ปีการศึกษา 2550

            1.17  สถานศึกษารณรงค์โรคเอดส์ดีเด่น  ระดับประเทศ  ปี  2550
            1.18 ผู้บริหารประสานงานเครือข่ายดีเด่น  ปี 2550
            1.19 โรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น  ปี 2551
            1.20  ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพุทธศาสนาดีเด่น  ปี 2552
           1.21  โรงเรียนดีเด่น โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ปี 2552
            1.22  โรงเรียนผ่านการประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน  ระดับดี  ปี 2553
  

2. นักเรียน

            ผลงานดีเด่นด้านศิลปะ

           ปีการศึกษา 2547

           1. ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ  จัดโดยการเคหะแห่งชาติ  หัวข้อ  "เอื้ออาทรห่วงใยสังคมไทยงดงาม"

           2. ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ A4

           3. ชนะเลิศจัดบอร์ดกฎจราจร

           4. ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ "ภูมิปัญญาไทย" และได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย 10 วัน

           5. ชนะเลิศวาดภาพ "เครื่องเล่นและครอบครัวตามจินตนาการ"

 

           ปีการศึกษา 2548

           1. ชนะเลิศวาดภาพ จัดโดยการเคหะแห่งชาติ  หัวข้อ  "องค์กรทันสมัยใส่ใจลูกค้า"

           2. นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

           3. รองชนะเลิศวาดภาพ  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  หัวข้อ "ทางเลือกใหม่สุขภาพวัยรุ่น"

 

           ปีการศึกษา 2549

           1. ชนะเลิศประดิษฐ์กระปุกออมสิน  จัดโดยธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  หัวข้อ  "เศรษฐกิจพอเพียง"

           2. ชนะเลิศวาดภาพ  จัดโดยธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  หัวข้อ  "เรารักในหลวง"

           3. ชนะเลิศวาดภาพ  จัดโดยการเคหะแห่งชาติ  หัวข้อ  "ชุมชนสดใส ง่ายๆ ที่บ้านเรา"

           4. ชนะเลิศวาดภาพ  จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวข้อ "เยาวชนคนดีสังคมมีสุข"

           5. ชนะเลิศรางวัลสิ่งประดิษฐ์ ทั้งประเภทยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์  จัดโดยบริษัทเนสเล่ย์

               หัวข้อ "เรือนโภชนาการ"

          

           ปีการศึกษา 2550

           1. รองชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์จากกล่องโดเน่  จัดโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

           2. ชนะเลิศวาดภาพ  จัดโดยธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  หัวข้อ  "ทำดีเพื่อพ่อ"

           3. ชนะเลิศวาดภาพ  จัดโดยการเคหะแห่งชาติ  หัวข้อ  "สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน"

           4. ชนะเลิศประดิษฐ์กระปุกออมสิน  จัดโดยธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  หัวข้อ  "ออมตามพ่อ"

           5. ชนะเลิศวาดภาพ  จัดโดยสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน  หัวข้อ  "ความปลอดภัยในการทำงาน"

           6. รองชนะเลิศวาดภาพ  จัดโดยวิทยาลัยเพาะช่าง  หัวข้อ  "พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง"

           7. ชนะเลิศปั้นปลาการ์ตูน  จัดโดยกรมประมง  หัวข้อ  "ปั้นปลาการ์ตูน"

           8. รองชนะเลิศวาดภาพ จัดโดยบริษัทชินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

               หัวข้อ "สืบสานวาดฝัน วรรณกรรมไทย"

           9. ชนะเลิศวาดภาพ จัดโดยการเคหะแห่งชาติ  หัวข้อ "บ้านเรา"

          10.ชนะเลิศวาดภาพ จัดโดยบริษัท ACTIVE MINDS หัวข้อ "ห้องเรียนในอนาคต"

          11.ชนะเลิศประดิษฐ์กระปุกออมสิน จัดโดย ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ หัวข้อ "ออมตามพ่อ"

          12.รางวัลชมเชยวาดภาพ จัดโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หัวข้อ "รณรงค์ความยุติธรรมเด็กและสตรี"

          13.ชนะเลิศการประกวดกระทง ประเภทความคิดและสวยงาม  จัดโดย วัดกระทุ่มเสือปลา

          14.ชนะเลิศภาพปะติดจากกล่องนม จัดโดย สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส

               คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          ปีการศึกษา 2551
          1. ชนะเลิศวาดภาพ จัดโดยธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ หัวข้อ "เยาวชนไทย ใฝ่เรียนรู้"
          2. รางวัลชมเชยวาดภาพ จัดโดยสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย
              หัวข้อ "บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัย ถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี"
          3. รางวัลชมเชย จัดโดยธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ หัวข้อ "กระปุกออมสินของฉัน"
          4. ได้รับคัดเลือกผลงาน 1 ใน 10 จากผลงานทั่วโลก จัดโดย UNEP หัวข้อ "CO2  KICK THE HABIT !"
          5. ได้รับรางวัล ซึ่งจัดโดย UNEP ในหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"
          6. ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดในหัวข้อ "HARRY POTTOR"
          7. ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดในหัวข้อ "บ้านนี้มีรัก" จัดโดยบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท
          8. รางวัลชนะเลิศการประกวดระบายสีภาพเต่าทะเล  จัดโดยกรมประมง
          9. รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ "สัตว์น้ำอยู่ได้ ถ้าเราร่วมใจฟื้นฟูเจ้าพระยา" จัดโดยกรมประมง
        10. รางวัลชนะเลิศการประกวด "ปั้นเต่าตนุ" จัดโดยกรมประมง
        11. รางวัลชนะเลิศวาดภาพทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
              หัวข้อ "เมตตาธรรมค้ำจุนโลก" จัดโดยวัดมหาธาตุ
        12. รางวัลชนะเลิศ , รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ศาสดาเอกของโลก"
              จัดที่พุทธมณฑล
        13. ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดจัดบอร์ด หัวข้อ "โรงพยาบาลสิรินธรปลอดบุหรี่" จัดโดยโรงพยาบาลสิรินธร
        14. รางวัลชมเชย จากการประกวดในหัวข้อ "FUEL FOR CHAMPIONS" จัดโดยบริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย
        15. รางวัลชนะเลิศ และชมเชย จากการประกวดหัวข้อ "TOYOTA รักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ โชว์รูมโตโยต้า ลาดกระบัง
        16. รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดหัวข้อ "ความกตัญญูกตเวที" จัดโดยวัดบวรนิเวศ
        17. รางวัลชมเชย จากการประกวดการ์ดทรายวันแม่ จัดโดย บริษัททรายสีมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
        18. รางวัลชมเชย จากการประดิษฐ์กระทง "บัวทิพย์ถวายเป็นพุทธบูชา" จัดโดย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
        19. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพบทเพลงพระราชนิพนธ์ จัดโดยมูลนิธิไทยคม
        20. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจคุณธรรม" จัดโดยวัดกระจับพินิจ ธนบุรี
        21. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี" จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
        22. รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "รู้รักสามัคคี" จัดโดยวัดชิโนรสาราม บางกอกน้อย
        23. รางวัลที่ 1,3 และรางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วัฒนธรรมไทย เด็กไทยใส่ใจอนุรักษ์"
              จัดโดยสภาวัฒนธรรม เขตประเวศ
        24. รางวัลที่ 1 และรางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "อุทยานแห่งชาติสีเขียวคลายร้อนให้โลก"
              จัดโดยกรมอุทยาน
        25. รางวัลที่ 2 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ชุมชนของการเคหะน่าอยู่" จัดโดยการเคหะแห่งชาติคลองจั่น
        26. รางวัลที่ 2 และ 3 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ร่วมแรงรักษ์ออม" จัดโดยธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
        27. รางวัลที่ 2 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "สมโภชพระอารามหลวง 240 ปี" จัดโดยวัดยานนาวา
        28. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "มาฆบูชา" จัดโดยองค์กรชาวพุทธภาคประชาชน
        29. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "พระบารมีล้นฟ้า พระราชาในดวงใจไทยทั้งชาติ"
              จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (ศาลายา)
        30. รางวัลที่ 1 และ 2 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "มาฆบูชา" จัดโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
        31. รางวัลที่ 1 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ช้างไทยกับคนไทย" จัดโดยสำนักการศึกษา ร่วมกับ
              คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
        32. รางวัลชมเชย จากการประกวดในหัวข้อ "เยาวชนไทยร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมประหยัดพลังงาน"
              จัดโดยเซ็นทรัลพลาซ่า  รัตนาธิเบศร์  จ.นนทบุรี
        33. รางวัลที่ 1,2 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ตัวละครในเทพนิยาย" จัดโดย
              ST. MAGNUSCO ,LTD  พระประแดง  จ. สมุทรปราการ

          ปีการศึกษา 2552
          1. รางวัลที่ 1,3 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วิสาขบูชาวันสากลโลก"  จัดโดยกรมการศาสนา
              กระทรวงวัฒนธรรม
          2. รางวัลที่ 1,2 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพ ระดับอนุบาล หัวข้อ "พุทธประวัติ" และระดับประถมศึกษา
              หัวข้อ "พระพุทธศาสนา"  จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
          3. รางวัลที่ 1 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพ ระดับประถมต้น หัวข้อ "บ้านหนูปลอดภัย" และระดับประถมปลาย
              หัวข้อ "ทำงานอย่างปลอดภัย สุขใจทั้งครอบครัว" ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค  บางนา
          4. รางวัลที่ 1 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "พระพุทธศาสนา" ณ ท้องสนามหลวง
          5. รางวัลที่ 1 และที่ 2 จากการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "อาสาฬหบูชา" จัดโดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
              วัดปากบ่อ
          6. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ปฐมเทศนา" ณ พุทธมณฑล
          7. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ร่วมต้านไวรัสตับเสบบี ภัยร้ายของตับ" ณ มูลนิธิโรคตับ
          8. รางวัลที่ 2 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "แต่งแต้มระบายสีกับแพนด้าน้อย" ณ บริษัท EURO
          9. รางวัลที่ 2 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "พระคุณแม่" จัดโดยมหามกุฎราชวิทยาลัย
          10. รางวัลชมเชย จากการประกวดกระทงไบโอห่วงใยรักษ์โลก จัดโดยบริษัท BEC - เทโร
          11. รางวัลที่ 1 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "พ่อของฉัน" ณ โรงแรมใบหยก
          12. รางวัลที่ 2 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "100 ปี สำมะโนประชากร" จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
               และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
          13. รางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ลดโลกร้อนด้วยมือเรา ชาวจตุจักร"
          14. รางวัลที่ 1 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ขุมทรัพย์ทางปัญญา คือ สารานุกรมไทย" จัดโดยสโมสรไลออนส์สากลร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
          15. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "เด็กดีมีศีลธรรม" จัดโดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดมหาธาตุ
          16. รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "มาฆบูชา" ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

          ปีการศึกษา 2553
          1. รางวัลที่ 1, 2, 4 และรางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วิสาขบูชารำลึก" จัดโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
          2. รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วิสาขบูชา" , "มหาบุรุษพุทธศาสนา" , "วิสาขบูชามหามงคล"
          3. รางวัลที่ 1 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา" จัดโดยวัดแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ
          4. รางวัลที่ 1 และ 2
จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา" จัดโดยวัดโสมนัสวิหาร
          5. รางวัลที่ 1 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "บ้านของหนูปลอดภัย" , "แรงงานปลอดภัย สุขใจทั้งครอบครัว"
          6. รางวัลที่ 1 ชมเชยและขวัญใจกรรมการ จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา" จัดโดยวัดสระเกศ
          7. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "แผ่นดินไทย แผ่นดินทอง ร่วมปรองดองเพื่อแม่ของเรา"
          8. รางวัลที่ 1 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "พุทธศาสนาให้อะไร" จัดโดยวัดมกุฎกษัตริยาราม
          9. รางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชย
จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "อาสาฬหบูชา" จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
         10.รางวัลที่ 2 และชมเชย จ
ากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "แม่ของฉัน" จัดโดยซุปเปอร์บัมเบอร์ 1 คลองตัน
         11.รางวัลที่ 1, 2 และ 3 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "อาสาฬหบูชา" จัดโดยวัดปากบ่อ
         12.รางวัลที่ 1 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ศิลป์รักษ์โลก" จัดโดยออนิกซ์ฮอสพิทาลิตี้กรุ๊ป ร่วมกับสำนักการศึกษา
         13.รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ตับอักเสบจากไขมันหายได้พลันถ้าขยันออกกำลังกาย" จัดโดยมูลนิธิโรคตับ
         14.รางวัลที่ 1, 2 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ฉันรัก...คลองประเวศบุรีรมย์" จัดโดยเขตประเวศร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตประเวศ
         15.รางวัลที่ 1 และ 2 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "พระราชกรณียกิจของในหลวง" จัดโดยซูเปอร์บัมเบอร์วัน
         16.รางวัลที่ 3 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "มีความรู้ บูรณาการ ต้องอ่านสารานุกรมไทย" จัดโดยไลออนภาครวม 310
         17.รางวัลที่ 1, 2 และ 3 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "จตุจักรในฝัน" จัดโดยตลาดนัดจตุจักร
         18.รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "พระคือครูของแผ่นดิน" จัดโดยคุรุสภา
         19.รางวัลที่ 2 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "สมเด็จพระนารายณ์กับพระราชกรณียกิจ" ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี
         20.รางวัลที่ 2, 4 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "มหัศจรรย์วันมาฆบูชา" จัดโดยกรมการศาสนา
         21.รางวัลที่ 2, 3 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "พุทธประวัติ" จัดโดยวัดมหาธาตุ
         22.รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "โลกแฟนตาซีของฉัน" จัดโดยเมืองไทยประกันชีวิต

          ปีการศึกษา 2554
           1. รางวัลที่ 1 - 4 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วิสาขบูชา" จัดโดยกรมการศาสนา
           2. รางวัลที่ 2, 3 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วิสาขบูชา" จัดโดยวัดสระเกศ
           3. รางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก" จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
           4. รางวัลที่ 1, 2 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" จัดโดยการเคหะแห่งชาติ

           5. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ความปลอดภัย" จัดโดยสำนักงานความปลอดภัยแห่งชาติ
           6. รางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา" จัดโดยวัดสระเกศ
           7. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "48 ปี กรมพัฒนาที่ดิน" จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน

           8. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ฮีโร่น้อยร่วมใจต้านภัยธรรมชาติ" จัดโดยเซ็นทรัล รัตนาธิเบศ
           9. รางวัลที่ 3 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "รัก ละ เลิก" จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

         10. รางวัลที่ 2 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วัฒนธรรมกับคลองผดุงกรุงเกษม" จัดโดยวัดโสมนัสราชวรวิหาร
         11. รางวัลที่ 1 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "สยามพาราไดซ์ไนท์บาซาร์" จัดโดยสยามพาราไดซ์ไนท์บาซาร์
         12. รางวัลที่ 1, 2 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ"พระคุณของแม่ยากแท้เปรียบปราน"
               จัดโดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวชิรมกุฏกษัตริยาราม
         13. รางวัลที่ 2 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "แม่ของแผ่นดิน" จัดโดยซูเปอร์
นัมเบอร์วัน คลองตัน
         14. รางวัลที่ 2 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ดิน น้ำ ป่า คน" จากงาน BOI FAIR
         15. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วิกฤตการณ์น้ำท่วม ปี 2554" จัดโดยกรมสังคมสงเคราะห์
         16. รางวัลที่ 2 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ครูดีตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" จัดโดยคุรุสภา
         17. รางวัลที่ 1, 2, 3 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "สวนสัตว์ในฝัน" จัดโดยจตุจักร 2 (มีนบุรี)
         18. รางวัลที่ 2, 3 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน อ่านสารานุกรมไทย " จัดโดยศาลาว่าการเมืองพัทยา
         19. รางวัลที่ 1 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วันมาฆบูชา" จัดโดยกรมการศาสนา
         20. รางวัลที่ 1, 2 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "มาฆบูชา" จัดโดยวัดโสมนัสราชวรวิหาร
         21. รางวัลที่ 1, 3 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "มาฆบูชา" จัดโดยวัดสระเกศ
         22. รางวัลที่ 1, 2 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ภาพในใจเกี่ยวกับการทุจริต"
               จัดโดย
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
         23. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน อ่านสารานุกรมไทย" จัดโดยสโมสรไลออนซ์รวมทั่วประเทศ
         24. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "รวมใจภักดิ์รักษ์สยาม" จัดโดยมหาวิทยาลัยสยาม

          ปีการศึกษา 2555
           1. รางวัลดีเด่น จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "กล้วยไม้แห่งอัครนารี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบรมราชินีนาถ" จัดโดยสยามพารากอน
           2. รางวัลชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ตามรอยพระบาทจอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน" จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
           3. รางวัลที่ 3 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "สัตวแพทย์ในโลกอนาคต" จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           4. รางวัลที่ 1 และ 2 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ชนะตนโดยตามรอยพุทธองค์" จัดโดยกรมการศาสนา
           5. รางวัลที่ 3 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "หาทางดับทุกข์ สร้างสุขด้วยธรรม วิสาขน้อมนำ บำเพ็ญความดี"
               จัดโดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
           6. รางวัลที่ 1 และ 3 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วิสาขบูชา" จัดโดยวัดสระเกศ
           7. รางวัลที่ 1, 2 , 3 และชมเชยจากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "ชุมชนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม" จัดโดการเคหะแห่งชาติ

           8. รางวัลที่ 2 และชมเชยจากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "PASEO IN MY DREAM" จัดโดยศูนย์การค้าพาซิโอ
           9. รางวัลที่ 2 , 4 และชมเชยจากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "อาสาฬหบูชา" จัดโดยวัดสรเกศ
           10. รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "แต้มสี เติมฝัน สร้างสรรค์อนาคต" จัดโดยสวนลุมพินีสถาน
           11. รางวัลที่ 1 , 2 , 3 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "เปิดประตูสู่โลกกว้าง สร้างสรรค์สารานุกรมไทย" จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
           12. รางวัลที่ชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "พระแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู " จัดโดยคุรุสภา
           13. รางวัลที่ 1 และ 3 จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "สัตวแพทย์ของประชาชน" จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           14. รางวัลที่ 1 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "กิจกรรมของชาวพุทธในวันมาฆบูชา" จัดโดยวัดโสมนัสราชวรวิหาร
           15. รางวัลที่ 1 , 3 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "มาฆบูชา" จัดโดยวัดสระเกศ
           16. รางวัลที่ 1 , 3 , 4 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "มหัศจรรย์วันมาฆบูชา" จัดโดยกรมการศาสนา

          ปีการศึกษา 2556
           1. รางวัลขวัญใจมหาชน จากการประกวดหัวข้อ "THE MOST CREATIVE FISH : ปลาของพ่อ" จัดโดยบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
           2. รางวัลที่ 2 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วันวิสาขบูชา" จัดโดยวัดสระเกศ
           3. รางวัลที่ 1 , 3 และชมเชย จากการประกวดวาดภาพหัวข้อ "วิสาขบูชาวันสำคัญของโลก" จัดโดยกรมการศาสนา

            ผลงานดีเด่นด้านการแข่งขันสวดมนต์

           ปีการศึกษา 2551

           1. รางวัลชมเชยอันดับ 2 พร้อมโล่ จากการแข่งขันสวดมนต์ ณ วัดสระเกศวรวิหาร
           2. รางวัลชมเชย พร้อมโล่ จากการแข่งขันสวดมนต์ ณ วัดสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย
           3. รางวัลที่ 1 พร้อมโล่ จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่ 49 คน ณ พุทธมณฑล นครปฐม
           4. รางวัลชมเชยอันดับ 2 และ 3 จากการแข่งขันอาราธนาธรรม ณ วัดอนงคาราม
           5. รางวัลที่ 1 พร้อมโล่ จากการแข่งขันสวดมนต์ ณ วัดบวรนิเวศ
           6. รางวัลที่ 1 พร้อมโล่ จากการแข่งขันสวดมนต์ ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม
           7. รางวัลที่ 1 พร้อมโล่ จากการแข่งขันสวดมนต์ ณ วัดนิมมารนดี
           8. รางวัลชมเชย จากการแข่งขันอาราธนาศาสนพิธี ณ วัดนิมมารนดี
           9. รางวัลชมเชย พร้อมโล่ จากการแข่งขันอาราธนาบรรยายสุนทรพจน์ ณ วัดนิมมารนดี
         10. รางวัลที่ 2 พร้อมโล่ จากการแข่งขันสวดมนต์ ณ ราชประชาสมาลัย สมุทรปราการ
         11. รางวัลชมเชย จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่ 9 ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย
         12. รางวัลชมเชย จากการแข่งขันอาราธนาศาสนพิธี ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร  เขตบางกอกน้อย
         13. รางวัลที่ 2 พร้อมโล่ จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่ 9 ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย
         14. รางวัลที่ 2 พร้อมโล่ จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ณ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์  สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง
         15. รางวัลที่ 1 พร้อมโล่ จากการแข่งขันอาราธนาศาสนพิธี ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย
         16. รางวัลที่ 6 จากการประกวดสวดมนต์หมู่ 5 ระดับส่วนกลาง ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ
         17. รางวัลที่ 2 พร้อมโล่ จากโครงการพุทธรรมสู่เยาวชนไทย งานพิธีปัจฉิมนิเทศปีที่ 44 ณ วัดยานนาวา เขตสาธร
         18. รางวัลที่ 3 พร้อมโล่ จากกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2552 ณ สนามหลวง
         19. รางวัลชมเชย พร้อมโล่ จากการประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ณ พุทธมณฑล ท้องสนามหลวง
         20. รางวัลที่ 2 จากการประกวดอาราธนาศาสนพิธี ณ พุทธมณฑล ท้องสนามหลวง
         21. รางวัลที่ 2 พร้อมโล่จากกระทรวงวัฒนธรรมและสมเด็จฯ เกี่ยว จากกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
               เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2552 ณ วัดสระเกศ

        ปีการศึกษา 2552
       
  1.  รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ 49 คน งานวันวิสาขบูชามหามงคลวันสำคัญสากลของโลก
               ประจำปี 2552 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
          2.  รางวัลที่ 5 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
               ประจำปี 2552 ณ ท้องสนามหลวง จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
          3. รางวัลที่ 5 จากการแข่งขันอาราธนาศาสนพิธี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
               ประจำปี 2552 ณ ท้องสนามหลวง จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
          4. รางวัลที่ 3 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา
               ประจำปี 2552 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
          5. รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ งานวันอาสาฬหบูชามหามงคล ณ พุทธมณฑล นครปฐม
               จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
          6. รางวัลที่ 5 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ และร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
               ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  จัดโดยกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม
          7. รางวัลที่ 3 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ (ระดับอนุบาล) งานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2552
               ณ พุทธมณฑล นครปฐม จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
          8. รางวัลที่ 5 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ในงานมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
               ณ วัดเวฬุราชิณ

         ปีการศึกษา 2553
          1. รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทีมละ 49 คน โครงการ"วิสาขบูชามหามงคล วันสำคัญสากลของโลก"
              ณ มณฑลท้องสนามหลวง
          2.
รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทีมละ 99 คน โครงการ"วิสาขบูชามหามงคล วันสำคัญสากลของโลก"
              ณ มณฑลท้องสนามหลวง
          3. รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทีมละ 49 คน โครงการ"วิสาขบูชามหามงคล วันสำคัญสากลของโลก"
              ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา
          4.
รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทีมละ 99 คน โครงการ"วิสาขบูชามหามงคล วันสำคัญสากลของโลก"
              ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา
          5. รางวัลที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา
โครงการ"วิสาขบูชามหามงคล วันสำคัญสากลของโลก"
              ณ มณฑลท้องสนามหลวง
          6. รางวัลที่ 1
จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา โครงการ"วิสาขบูชามหามงคล วันสำคัญสากลของโลก"
              ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา
          7. รางวัลที่ 2 จากการแข่งขันร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม
ณ มณฑลท้องสนามหลวง
          8.
รางวัลที่ 2 จากการแข่งขันร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา
          9. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกระทุ่มเสือปลา ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทีมละ 49 คน
             
ณ มณฑลท้องสนามหลวง
         10.รางวัลชมเชย จากการประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี
โครงการ"วิสาขบูชามหามงคล วันสำคัญสากลของโลก"
              ณ มณฑลท้องสนามหลวง

         11.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกระทุ่มเสือปลา ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี
              โครงการ"วิสาขบูชามหามงคล วันสำคัญสากลของโลก" ณ มณฑลท้องสนามหลวง
         12.รางวัลที่ 1
จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทีมละ 49 คน โครงการวันอาสาฬหบูชาธรรมยาตราคุ้มครองโลก
              ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
         13.รางวัลที่ 2
จากการแข่งขันร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม โครงการวันอาสาฬหบูชาธรรมยาตราคุ้มครองโลก ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
         14.รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทีมละ 49 คน โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
              ประจำปีพุทธศักราช 2554
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา
         15.รางวัลที่ 2 จากการประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม
โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2554

         ปีการศึกษา 2554
          1. รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทีมละ 99 คน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม
              โครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก ประจำปี 2554" มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
          2. รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันแสดงละครธรรมะ
โครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก ประจำปี 2554"
              ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
          3. รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย และรางวัลชมเชย ประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม
              โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวคลองผดุงกรุงเกษม ณ
วัดโสมนัสราชวรวิหาร
          4. รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม
          5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2554 ณ วัดเวฬุราชิน
          6. รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ในงานสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี โดย สสส. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
          7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2554 ณ วัดกระจับพินิจ
          8. รางวัลชมเชย จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับกรุงเทพมหานคร ณ วัดอนงคาราม

          9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดละครส่งเสริมศีลธรรม
              โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

          10. รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันกล่าวคำอาราธนาและถวายทาน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2554
              ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
          11. รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2554
              ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
          12. รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

         ปีการศึกษา 2555
          1. รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ในงานวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
              ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
          2. รางวัลที่ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ในงานวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
              วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร