หน้าแรก ข่าวการศึกษา ข่าวเทคโนโลยี ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าวกีฬา

 
p6.php it.php contact.php    
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง/หน้าที่
นโยบาย/พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
 
รอบรั้วโรงเรียน
กิจกรรมประจำเดือน
 
ผลงานนักเรียน
ผลงานโรงเรียน
 
กรรมการสถานศึกษา
เครือข่ายผู้ปกครอง
จุลสาร/งานเผยแพร่
รวมแหล่งเรียนรู้
ผู้สนับสนุนประวัติความเป็นมา

โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม     จัดตั้งขึ้นโดยนายอำเภอหนองจอก เปิดทำการสอนเมื่อ  วันที่  1  กันยายน   พุทธศักราช   2472     เดิมอาศัยศาลาการเปรียญวัดใหม่กระทุ่มล้ม  เป็นสถานที่เล่าเรียนดำรงอยู่ได้ด้วยเงินอุดหนุนการประถมศึกษา  เนื้อที่ซึ่งวัดให้กับการศึกษา  3  ไร่   67   ตารางวา
การเรียนการสอนจัดตามหลักสูตรประถมศึกษาและประมวลการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ   เริ่ม
การสอนครั้งแรกจัดชั้นเรียนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และต่อมาได้ขยายจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ     พ.ศ. 2500  ได้รับเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน  40,000บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)   เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ 001 ของกรมสามัญศึกษาชนิดกึ่งถาวร
ขนาด  3  ห้องเรียน และสร้างเสร็จเมื่อวันที่   23  พฤศจิกายน   2500  แต่ยังขาด  ฝา  ฝ้า  ประตู  หน้าต่าง
พ.ศ.   2509  ได้รับเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษาอีก  30,000บาท   (สามหมื่นบาทถ้วน)   ทำการตีฝา   ประตู   หน้าต่าง   เสร็จเรียบร้อยเมื่อ  วันที่   12   เมษายน  2509
พ.ศ.  2510  ได้รับงบประมาณประเภทอุดหนุน  ค่าที่ดิน    และสิ่งก่อสร้างขององค์การ จังหวัดพระนครเป็นเงิน 17,000 บาท    (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ทำการต่อเติมสิ่งที่ค้างอยู่เสร็จ เมื่อวันที่  16  กันยายน  2510
พ.ศ.  2514 ได้รับงบประมาณของกองสลากกินแบ่ง เป็นจำนวนเงิน  240,000บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)    ทำการปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นอีก 1 หลัง แบบ 017  ของกรมสามัญศึกษา ขนาด   4   ห้องเรียนใต้ถุนเทคอนกรีตชนิดถาวร   สร้างเสร็จเมื่อวันที่   12   มีนาคม   2514
พ.ศ.  2518   ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   5
พ.ศ.  2519   ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6
พ.ศ.  2520   ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน
             พ.ศ.  2521   ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกกิจกรรมขนาด  72  ตารางเมตร
             พ.ศ.  2522   ได้รับงบประมาณถมสนามดิน    16,000  ลูกบาศก์เมตร    จำนวนเงิน    104,000 บาท
 (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) สร้างเสาธงพร้อมแท่น จำนวนเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ซ่อมแซมบ้านพักครู  2  หลัง   ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  017   พร้อมทาสี
พ.ศ.   2530  ได้รับงบประมาณต่อเติมทาสีห้องประชุม  ซึ่งดัดแปลงจากอาคารเรียนแบบ  001
พ.ศ.  2531   ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอลเสร็จเรียบร้อย เดือนพฤศจิกายน  2531    เป็นเงิน   
101,000  บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
กันยายน 2532 ได้รับบริจาคสร้างซุ้มพระประธานประจำโรงเรียนจำนวนเงิน 25,000 บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมษายน 2533  ได้รับงบประมาณซ่อมแซม ยกพื้นอาคารเรียนแบบ  017 ชั้นล่างติดเหล็กดัดห้องธุรการ   ซ่อมแซมยกพื้นโรงฝึกกิจกรรม ซ่อมเหล็กดัดจำนวน 280,000บาท   (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ.  2536   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สนศ.  262 จำนวน  1  หลัง   เป็นเงิน   3,144,900บาท   (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)  สร้างเสร็จและสิ้นสุดสัญญา
วันที่  26  พฤศจิกายน  2536 โดยรื้อบ้านพักครู 1 หลัง  และรื้ออาคารหอประชุม  ซึ่งดัดแปลงจากอาคารเรียนแบบ  001  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน
พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานเขตที่ช่วยแปรงบประมาณ จากรุงเทพมหานครมาสร้างถนน คสล.  ทางเข้าโรงเรียนเป็นเงิน   86,000 บาท  (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
พ.ศ.  2540  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียน จำนวน  1  หลัง  6 ที่นั่ง
พ.ศ.  2541  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนขนาด  10  ที่นั่ง  แบบศอ.  จำนวน  1  หลัง   และสร้างที่ดื่มน้ำนักเรียน ขนาด 10  ก๊อก  แบบ  ศอ. 138  จำนวน  1  ที่ เป็นเงิน   532,000บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
พ.ศ.   2541  ได้รับงบประมาณซ่อมอาคารเรียนแบบ 017  จำนวน  7  รายการ   คือ
1. เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาลอนคู่สีซีเมนต์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด
2. เปลี่ยนครอบสันหลังคา  พร้อมอุปกรณ์
3. เปลี่ยนรางรับน้ำฝนพร้อมท่อระบายน้ำ
4. ซ่อมฝาผนังอาคารเรียนในจุดที่ชำรุด
5. เปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในอาคารใหม่ทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์
6. เปลี่ยนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ   พร้อมเคร่าไม้ในส่วนที่ชำรุด
7. ทาสีอาคารเรียนใหม่ทั้งหลัง  เป็นเงินรวม  440,000บาท  (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณจากธนาคารโลก  ปรับปรุงอาคารเรียนคือ  ทำพื้นทางเท้ารอบอาคารเรียนแบบ  สนศ.  262  เป็นพื้น คสล.  แบบศอ. 207   หนา 0.08 ม.พื้นที่  226  ตารางเมตร  ทำทางระบายน้ำรูปตัวยู  แบบ  ศอ.207  พื้นที่  55  ตารางเมตร 
พ.ศ.  2543ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ่อบาดาล 1  ที่ เป็นเงิน  116,900บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
พ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  017 เป็นเงิน 678,500บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   ซ่อมบ่อบาดาล  เป็นเงิน  200,000บาท (สองแสนบาทถ้วน)
พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  สร้างอาคารเรียนแบบ  สนศ. 385 อาคารตึก  5 ชั้น   เป็นจำนวนเงิน   9,325,050บาท  (เก้าล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)


นางเสาวลักษณ์ แพบุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
p.saowalak01@gmail.com

 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้