กิจกรรมตามกลุ่มสาระ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
นานาสาระน่ารู้
สำนักการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
แหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์กับ NECTEC
เสริมความรู้กับ สารานุกรมไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทวรงสาธารณสุข
สำนักกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
E - Learning
E - Learning ม่วงแค
ศูนย์รวมข้อมูลทางการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนวัดม่วงแค...

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่.6.พฤษภาคม..2476

โดยมีนายดาบง้วน สุวรรณศรี เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนจำนวน 19 คน ปัจจุบันนี้มีนักเรียนจำนวน 67 คน
ผู้บริหาร 1 คน
ข้าราชการครู 8 คน พนักงานธุรการ 1 คน
พี่เลี้ยงเด็ก 1 คนฝ่ายอาคารสถานที่ 2 คน

ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ....
นางเบญจมาศ พุ่มผกา


      
                ค้นหาข้อมูลกับ Google

โครงการเด่นโรงเรียนวัดม่วงแค
โครงการรักการอ่าน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการธนาคารวัสดุรีไซต์เคิล
โครงการโรงเรียนอ่อนหวาน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ข่าวสารม่วงแค/กิจกรรม
 วันที่ 20 ก.ย. 57 พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนครั้งที่ 2
 วันที่ 27 ส.ค.57 จัดนิทรรศการเชิงสร้างสรรค์ บูรณาการวิทยาศาสตร์
 วันที่ 20 ส.ค.57 การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
 วันที่ 8 ส.ค.57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 วันที่ 29 ก.ค.57 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่
 วันที่ 24-27 มิ.ย.และ15,16 ก.ค.57 โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย
 วันที่ 8 ก.ค.57 แห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ดำเนินการโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (Smart school) อยู่ในระดับดีเด่น โล่เกียรติคุณจากกรุงเทพฯ
คำเนินการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2551 โล่เกียรติคุณจากกรุงเทพมหานคร
ดำเนินการโรงเรียนรางวัลดีเด่น ประกวดสถานศึกษาปลอดลูกน้ำยุงลายปีการศึกษา 2551 จากสำนักอนามัย
ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนบรรเลงดนตรีไทย และการแสดงนาฏศิลป์ไทย เกียรติบัตรจากสำนักการศึกษาโรงเรียนรางวัลชมเชย
ถ้วยกีฬา ระดับเขตบางรัก จากศูนย์เยาวชนวัดหัวลำโพง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประกวดและแข่งขันด้านวิชาการ
ส่งเสริมให้นักเรียนประกวดและแข่งขันด้านศิลปะ
ส่งเสริมให้นักเรียนประกวดและแข่งขันด้านกีฬา
จัดดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมวิถีพุทธ
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร โล่เกียรติคุณ จากสำนักการศึกษา
ประกาศยกย่องเชิดชูครูเกียรติ ครูสภา ประกาศเกียรติคุณ กระทรวงศึกษา 16 ม.ค. 52
รางวัลส่งเสริมโครงการฝึกอบรม เยาวชนสัมพันธ์ ประกาศเกียรติคุณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 21 เม.ย. 51