ทะเบียนการวิจัยในชั้นเรียน

 

ที่

ชื่อผู้วิจัย

ชื่องานวิจัย

กลุ่มสาระ

1

นางสาวพรทิพย์   สองแก้ว

-      การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติตามคำสั่งเบื้องต้นของเด็กอนุบาล 1

-      การพัฒนาทักษะในการวาดภาพระบายสี

-      การพัฒนาการเล่นมุมไม้บล็อก

-      การพัฒนาความเข้าใจค่าจำนวน 1-5 โดยใช้เกมการศึกษาและแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นอนุบาล

-      การพัฒนาการเก็บของเล่นของนักเรียนชั้นอนุบาล 1

-      การพัฒนาคุณธรรมการประหยัดของนักเรียนชั้นอนุบาล 1

ปฐมวัย

 

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

 

 

ปฐมวัย

 

ปฐมวัย

 

2

นางลัดดาวัลย์  ธนากุลรังษี

-      การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม

-      การอ่านแบบร่วมมือของนักเรียนชั้น ป. 5

-      การพัฒนาทักษะการระบายสีของนักเรียนอนุบาล

ห้องสมุด

ห้องสมุด

ปฐมวัย

3

นางศิรินันท์   เลนุกูล

-      การพัฒนากระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์ โดยใช้แผนผังความคิด

คณิตศาสตร์

4

นางพูนสุข   กลั่มภากรณ์

-      การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนตัวเลข    อารบิก 0-10  โดยใช้สื่อ และแบบทดสอบกรณีนักเรียน 5 คน

-      การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกอ่านคำซ้ำๆ  กรณีนักเรียนกลุ่มต้องพัฒนา

คณิตศาสตร์

 

 

ภาษาไทย

5

นางสาวปรารีย์   ชัยสุวิรัตน์

-      พฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน

-      การพัฒนาการอ่านคำใหม่จากหนังสือเรียนภาษาไทยบทที่ 12  โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1/3

-      การพัฒนาการอ่านคำใหม่จากหนังสือเรียนภาษาไทยบทที่ 13 โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

วิทยาศาสตร์

 

ภาษาไทย

 

 

ภาษาไทย

6

นางพัชรี  มลิทอง

-      การพัฒนาการอ่านคำที่ใช้สระเดี่ยว สระผสม โดยใช้แบบฝึก

ภาษาไทย

7

นางศศิธร   แย้มงาม

-      การพัฒนาทักษะการฟังด้วยกิจกรรมเล่านิทาน  ของนักเรียนชั้น ป. 1/5

-      การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้น ป. 1/3  โดยใช้แบบฝึก

-      การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่มีการบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 โดยใช้แบบฝึก

-      การพัฒนาการอ่านคำที่ประสมกับสระ  อา  อี  อู  อะ  อิ  อุ

-      การพัฒนาการเขียนคำคล้องจอง โดยใช้แบบฝึก 5 กิจกรรม

ภาษาไทย

 

ภาษาไทย

 

คณิตศาสตร์

 

 

ภาษาไทย

 

ภาษาไทย

8

นายศักดิ์ดา   สุขพราว

-      การทดลองใช้สีน้ำปนกับสีไม้  ของนักเรียนชั้น ป. 3

-      การทดลองใช้สีน้ำระบายภาพทั้งหมดของนักเรียนชั้น ป. 3

-      การทดลงใช้สีน้ำระบายภาพปนกับสีไม้ของนักเรียนชั้น ป. 2

-      การทดลองใช้สีน้ำระบายภาพปนกับสีไม้ของนักเรียนชั้น ป. 1

ทัศนศิลป์

 

ทัศนศิลป์

 

ทัศนศิลป์

 

ทัศนศิลป์

9

นางน้อย   โพธิวงศ์วานิช

-      การพัฒนาการเขียนสะกดคำชั้น ป. 1

-      การพัฒนาการออกเสียงคำที่ใช้ตัวพยัญชนะ x v z

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

 

10

นายอำนวย   ภักดียัง

-      การพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูกสะกดคำโดยใช้แบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

-      รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านบ่อยๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

-      รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและระบุความสำคัญของเรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

ภาษาไทย

 

ภาษาไทย

 

ภาษาไทย

 

 

11

นางสาวจีรนันท์   บัวตุม

-      การฝึกทักษะในด้านการแก้โจทย์ปัญหาโดยการใช้ชุดฝึกการแก้โจทย์ปัญหาชั้น ป. 4/6

คณิตศาสตร์

 

 

-      การฝึกทักษะในด้านการแก้โจทย์ปัญหาโดยการใช้ชุดฝึกการแก้โจทย์ปัญหาชั้น ป. 2/2

คณิตศาสตร์

12

นางสาวธนภัทร   จันทร์สว่าง 

-      ปรับพฤติกรรมความก้าวร้าวของ ด.ช. ศรายุทธ  ศรีวิชัย

-      ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของ ด.ช. สินบุรี  ใจกล้า

-      พัฒนาทักษะทางการคิดในวิชาวิทยาศาสตร์

 

13

นางสาวอ่อนเดือน   อั้นอยู่

-      การปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก

-      การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

-      การพัฒนาความคงทนทางทักษะด้านการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 โดยใช้แบบฝึก

-      การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 โดยใช้แบบฝึก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ภาษาต่างประเทศ

 

 

คณิตศาสตร์

 

 

ภาษาไทย

14

นางสาวเจริญ   แจ้งหลำ

-      การอ่านและเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้แบบฝึก

-      การแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าว และรังแกเพื่อนในห้องเรียนโดยใช้การเสริมแรง

-      การอ่านและเขียนคำอ่านของคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยการใช้แบบฝึก

-      การแก้ไขพฤติกรรมการก้าวร้าว และรังแกเพื่อนในห้องเรียนโดยใช้การเสริมแรง

ภาษาไทย

 

สังคมศึกษา

 

สังคมศึกษา

 

สังคมศึกษา

15

นางนิตยา   เทพพิมล

-      การพัฒนารูปแบบใบงานโดยใช้กระดาษสมุดแทนกระดาษ A4  ของผู้เรียนชั้น ป. 2

-      การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่มีอักษร v, w  ของผู้เรียนชั้น ป. 2

-      การพัฒนาการเขียนอักษรพิมพ์ใหญ่ / เล็ก สำหรับผู้เรียนชั้น ป. 2

-      การใช้ประกาศเกียรติคุณบนป้านนิเทศ เพื่อ

ทุกกลุ่ม

 

ภาษาต่างประเทศ

 

ภาษาต่างประเทศ

 

ทุกกลุ่ม

 

 

     ปลูกฝั่งรักการอ่าน ป. 2

-      สู่ชั้นเรียนเชิงบวกชั้น ป. 2

-      การพัฒนาการเขียนเครื่องหมายวรรคตอนของผู้เรียนชั้น ป. 2

-      การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สารสนเทศของ ป. 2

-      การพัฒนาผู้เรียนออกเสียง “”  และ “”  เป็นเสียง “” ชั้น ป. 3/4

 

ห้องเรียนทุกวิชา

ภาษาต่างประเทศ

 

ทุกกลุ่มสาระ

 

Case  study

16

นางสาวดาหวัน   ชาญค้า

-      การพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือล่างในกีฬาวอลเลย์บอล

-      การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

-      การพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง โดยการทำลุกนั่ง (Sit Up)

-      การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการกระโดดตบ

สุขศึกษาและพละศึกษา

 

สุขศึกษาและพละศึกษา

สุขศึกษาและพละศึกษา

 

สุขศึกษาและพละศึกษา

17

นางอรอนงค์   เปรมสมบัติ

-      การศึกษาผลการเขียนคำมาตราตัวสะกด แม่ กน โดยใช้แบบฝึกการเขียนคำเพื่อสอนซ่อมเสริม

-      การศึกษาการแก้ปัญหาการอ่านออกเสียง โดยใช้แบบฝึกชุดการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาไทย

ภาษาไทย

 

 

ภาษาไทย

18

นางแน่งน้อย   มหสธน

-      แบบฝึกทักษะในการแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้ชุดฝึกชั้น ป. 3

-      การอ่านออกเสียง โดยใช้แบบฝึก

-      การพัฒนาการอ่านออกเสียง ตัว S  ชั้น ป. 3

-      การอ่านออกเสียงแม่กบ ของชั้น ป. 3

คณิตศาสตร์

 

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

19

นางวชิราภรณ์   ขวานทอง

-      การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิธีสอนแบบให้นักเรียนปฏิบัติจริง โดยแบ่งกลุ่มละ 6 คน กับ 2 คน

วิทยาศาสตร์

20

นางนพธนธรณ์   เฉลิมศิริ

-      การทดลองให้ชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

คณิตศาสตร์

 

 

21

นางสาวนงค์ลักษณ์  ขุนสอาดศรี

-      การแก้ปัญหา การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการใช้ชุดการสอนกับเรียนแบบปกติ

คณิตศาสตร์

22

นางสาวนฤมล   ปั้นศิริ

-      การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง A-Z ในระดับเตรียมความพร้อม

-      การพัฒนาระเบียบวินัยในการเดินแถวของนักเรียนชั้น ป. 2/4

-      การพัฒนาทักษะการเขียนอักษรพิมพ์เล็กของนักเรียนชั้น ป. 3

-      การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำที่มีตัวอักษร r และ l ของนักเรียนชั้น ป. 3

ภาษาต่างประเทศ

 

ภาษาต่างประเทศ

 

ภาษาต่างประเทศ

 

ภาษาต่างประเทศ

 

23

นางสาวนฤมล   พลคิด

-      ผลการใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดง

ศิลปะ

24

นายประจัก  จู้ปั้น

-      การพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียนชั้น ป. 2/3

-      การพัฒนาการอ่านออกเสียงตัว ร ควบกล้ำของนักเรียนชั้น ป. 2/3

-      การพัฒนาการอ่านออกเสียงตัว ร ควบกล้ำของนักเรียนชั้น ป. 4/2

-      การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้น ป. 4/2

ภาษาไทย

ภาษาไทย

 

ภาษาไทย

 

ภาษาไทย

25

นางสาวกุสุมา   โพธิ์เอี่ยม

-      การพัฒนาความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

-      การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความรับผิดชอบต่องาน วิชาภาษาอังกฤษ

-      การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมและเพลง

กอท.

 

ภาษาต่างประเทศ

 

ภาษาต่างประเทศ

26

นางวีณา   กลิ่นพิบูลย์

-      การพัฒนาใบงานเพื่อถ่านทอดความคิด วิเคราะห์ ในการพัฒนางาน

-      การพัฒนาการเรียนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

-      โครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่าย

-      การพัฒนาชื่อการ์ตูนสู่แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

วิทยาศาสตร์

 

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

27

นางสาวพัชรีย์   ศักดี

-      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้น ป. 4/4

-      การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้น ป. 4/4

คณิตศาสตร์

 

คณิตศาสตร์

28

นางฐิพาภรณ์   จันทร์วิรัช

-      การพัฒนาทักษะการอ่านคำอักษรกลางที่สะกดด้วยมาตราแม่ ก กา  และมาตราตัวสะกดแม่อื่นๆ

ภาษาไทย

29

นางวิมลศรี   น่วมถนอม

-      การพัฒนาการคัดลายมือภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกคัดลายมือ

-      ผลการใช้กระบวนการสร้างนิสัยที่มีต่อการแต่งกายของนักเรียน

-      การทำงานกลุ่มกับทำงานเดียวแบบไหนดีกว่ากัน

ภาษาไทย

 

คณิตศาสตร์

 

คณิตศาสตร์

30

นางสาวรัชนีกร  ทัพชัย

-      การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนในขณะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

-      เพื่อนสอนเพื่อนเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

กอท.

 

กอท.

31

นางสาวกาญจนา  ทองกลม

-      การเปรียบเทียบพัฒนาการในการเย็บของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

-      ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการ การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

-      การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคีในเรื่องการไม่ส่งงาน

กอท.

 

ภาษาไทย

 

ภาษาไทย

32

นางสาวปทุมวรรณ์  มณีสุธรรม

-      ปัญหานักเรียนเสียงดังขณะเรียน

-      ปัญหาการเขียนหนังสือไม่ถูกต้อง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

33

นางสาวโสภิดา  เกษมสุขไพศาล

-      การพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

-      การพัฒนาทักษะการท่องสูตรคูณของนักเรียน

-      การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์

 

 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

34

นางสุภาณี   สวัสดิ์มงคล

-      การพัฒนาความสามารถในการค้นหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary  โดยใช้แบบฝึก

ภาษาต่างประเทศ

35

นางอาภรณ์   จรมาศ

-      การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคำในมาตราแม่ กด

-      การพัฒนาการอ่านโดยใช้แบบฝึก

-      การฝึกทักษะการเขียนคำ โดยการเขียนตามคำบอก

-      การพัฒนา การคัดลายมือ โดยใช้แบบฝึก

ภาษาไทย

 

ภาษาไทย

ภาษาไทย

 

ภาษาไทย

36

นางสาวสุมาลี   วงศ์ษา

-      การศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของนักเรียน ป. 5

วิทยาศาสตร์

37

นายประกิต   กลั่มภากรณ์

-      การศึกษาโดยการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้น ป. 1-6

-      การศึกษาโดยการพัฒนาการสมรรถภาพด้านความอ่อนตัว นักเรียนชั้น ป. 6/1

-      การศึกษาโดยการพัฒนาสมรรถภาพด้านความอ่อนตัวนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

38

นางอนงค์ลักษณ์   พลบำรุง

-      ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียน

-      การศึกษาการแก้ปัญหานาฎยศัพท์ท่าถัดเท้า

-      การศึกษาการแก้ปัญหานาฎศิลป์และภาษาท่า

-      การพัฒนาทักษะการวิจารณ์งานนาฎศิลป์

นาฎศิลป์

 

นาฎศิลป์

นาฎศิลป์

นาฎศิลป์

39

นายปราโมทย์   มลิทอง

-      ผลการใช้หนังสือเสริมทักษะคณิตศาสตร์ (ตัวประกอบจำนวนนับ)

-      ผลของการพัฒนาทักษะพื้นฐานการบวก ลบ คูณ หาร

-      การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน

-      การพัฒนาทักษะการประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆ

คณิตศาสตร์

 

คณิตศาสตร์

 

คณิตศาสตร์

 

คณิตศาสตร์

40

นายวีระวัฒน์  อรุณฉาย

-      การพัฒนาการออกเสียง S ด้านหน้าและด้านท้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1  โดยใช้แบบฝึก

-      การพัฒนาการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อสนทนาและทักทายกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1  โดยใช้แบบฝึก

-      การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะต้น. สระ และตัวสะกดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2  โดยใช้แบบฝึก

ภาษาต่างประเทศ

 

 

ภาษาต่างประเทศ

 

 

ภาษาต่างประเทศ

41

นางอมรรัตน์   กุ้ยรัตน์

-      การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

-      การพัฒนาระเบียบวินัยการเดินแถว

-      การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข่าว

-      การคิดเป็นด้วยแผนที่ความคิด

-      การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการฝึกพูดบ่อยๆ

-      การปรับพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบ

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

42

นางสาวรัตนาภรณ์   อินโต

-      การพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึก

วิทยาศาสตร์

43

นางภัทธิมน   มั่งมีทรัพย์

-      การพัฒนาการเขียนคำในมาตรา แม่กด โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้น ป. 6

-      การพัฒนาการอ่าน เพื่อจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้น ป. 6

ภาษาไทย

 

ภาษาไทย

44

นางจำเนียร   พาณิชวงศ์

-      พัฒนาความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

-      ลดพฤติกรรมการบริโภคน้ำอัดลมของนักเรียนที่ดื่มน้ำอัดลมทุกวัน

กอท.

 

กอท.

45

นายขวัญชัย   ต้นตราจิณ

-      การพัฒนาการเรียนวิชางานเกษตรเรื่องการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตอนกิ่ง

-      การแก้ปัญหาพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบจัดเก็บเครื่องมือเกษตรหลังการใช้งาน

-      พัฒนากระบวนการวางแผนขั้นตอนการทำงาน

-      การพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม

กอท.

 

กอท.

 

กอท.

 

กอท.