6
รหัสโรง
เรียน 2207 สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดประดิษฐาราม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ประวัติ

ภาพอาคารเรียน


ประวัติย่อ ของโรงเรียนวัดประดิษฐาราม


            โรงเรียนวัดประดิษฐาราม เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ได้เปิดทำการสอนใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดประชาบาลบ้านขนุนกวน" ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600 โทรศัพท์ โทรสาร 0-2466-3442 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ตารางวา

การจัดการเรียนการสอน
        โรงเรียนวัดประดิษฐาราม เปิดสอนระดับอนุบาล  1 ถึง ประถมศึกษาปีที่   6
        จำนวนนักเรียน  ปัจจุบัน 189  คน

ปรัชญา
        คุณธรรมนำวิชาการ

คำขวัญ
         ขยันศึกษา   ใฝ่หาความรู้   มีวินัย   ใจสัตย์ซื่อ   เคร่งครัดคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน
         เขียว - เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
         ต้นโพธิ์

วิสัยทัศน์

        ภายในปี 2559 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สามารถดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง รักและภูมิใจในท้องถิ่น พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1.  นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง
2.  เสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม จิตสาธารณะ และเป็นคนดีของสังคม
3.  พัฒนานักเรียนให้เป็นเด็กดี  มีความรู้  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาได้  อยู่อย่างพอเพียง  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  ค้นคว้าด้วยตนเอง  ก้าวทันเทคโนโลยี รักและภูมิใจในท้องถิ่น
4.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศ
5.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรุ้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
7.  ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู  และบุคลากรทางการศึกษา  โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8.  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรเต็มตามศักยภาพ  มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
9.  สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการศึกษา
10. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศสวยงาม สะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย และเป็น แหล่งเรียนรู้ 
11 .ส่งเสริมวัฒนธรรมการไหว้ที่ถูกต้องตามแบบไทย
12. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

         
ปีการศึกษา
ผลงาน/รางวัล
2556
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Crossword งานนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายที่ 68
2556
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุุเหลือใช้ งานนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายที่ 68
2556

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ห้วข้อ " เด็กไทยใส่ใจอาเซียน" งานนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายที่ 68

2556

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ " เกม 24 " งานนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายที่ 68

2556

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน Spelling Bees งานนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายที่ 68

2556
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายที่ 68
2556

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างชิ้นงานด้วย โปรแกรม Paint งานนิทรรศการวิชาการ" 45 ปีวิชาการ เปิดบ้านคุณหลวง "

2556

การตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ตามมาตรฐาน clean and green  ประจำปี 2556  ระดับดีเลิศ

2556

การรับรองมาตรฐานโรงเรียนสุขภาพระดับทอง

2556

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อการเรียนการสอนประเภทสิ่งประดิษฐ์

2556

รองชนะเลิศอันดับ  3 การประกวดสื่อการเรียนการสอนประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ

2556

รางวัลชมเชย  การประกวดสื่อการสอนประเภทสิ่งพิมพ์

2556

รางวัลชมเชย  การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน

2556

รางวัลที่  3 การแข่งขันบิลเทนนิสชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี

2556

รางวัลที่  2  การแข่งขันเทเบิลเทนนิสคู่ผสมอายุไม่เกิน 12 ปี

2556

รางวัลที่  2  การแข่งขันหมากฮอสประเภทชายอายุไม่เกิน 12 ปี

2556

รางวัลที่  3  การแข่งขันหมากฮอสประเภทชายอายุไม่เกิน 12 ปี

2556

รองชนะเลิศอันดับ  3  การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “เกม 24”

2556

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Cross word

2556

รางวัลชมเชย  การตอบคำถามภาษาจีน

2556

รางวัลชมเชย 1  สอบธรรมะทางก้าวหน้า

2556

รองชนะเลิศอันดับ  3  การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “เกม 24”

2556

รางวัลที่ 1 การสอบคณิตคิดเร็วระดับ ป.3-4

2556

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้

2556

รองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดวาดภาพหัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจอาเซียน”

2556

รางวัลที่  2  การแข่งขันการคัดลายมือ (ภาษาจีน)

2556

รองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดวาดภาพหัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจอาเซียน”

2556

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

2556

รางวัลที่  1  การแข่งขันหมากฮอส

 

 

 

 
©โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
33 ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-2466-3442

pradittharam @ gmail.com