6
รหัสโรง
เรียน 2207 สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวัดประดิษฐาราม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ประวัติ

ภาพอาคารเรียน


ประวัติย่อ ของโรงเรียนวัดประดิษฐาราม


            โรงเรียนวัดประดิษฐาราม เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ได้เปิดทำการสอนใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดประชาบาลบ้านขนุนกวน" ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600 โทรศัพท์ โทรสาร 0-2466-3442 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 200 ตารางวา

การจัดการเรียนการสอน
        โรงเรียนวัดประดิษฐาราม เปิดสอนระดับอนุบาล  1 ถึง ประถมศึกษาปีที่   6
        จำนวนนักเรียน  ปัจจุบัน 189  คน

ปรัชญา
        คุณธรรมนำวิชาการ

คำขวัญ
         ขยันศึกษา   ใฝ่หาความรู้   มีวินัย   ใจสัตย์ซื่อ   เคร่งครัดคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน
         เขียว - เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
         ต้นโพธิ์

วิสัยทัศน์

         โรงเรียนวัดประดิษฐาราม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สามารถดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง รักและภูมิใจในท้องถิ่น พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และเป็นคนดีของสังคม

3. นักเรียนเป็นเด็กดี มีความรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ อยู่อย่างพอเพียง ใฝ่รู่ ใฝ่เรียน ค้นคว้าด้วยตนเอง ก้าวทันเทคโนโลยี รักและภูมิใจในท้องถิ่น

4. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

5. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

6. นักเรียนมีความพร้อมรับประชาคมอาเซียน

7. นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

8. ครูมืออาชีพ ในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

9. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีบรรยากาศสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย

10. คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

11. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

 

ปีการศึกษา
ผลงาน/รางวัล
2555
รับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและประถมศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
2555
กรุงเทพสะอาดร่มรื่น ระดับดีมาก
2555

ครูภารดี ศรีประยูรและครูสรัญญา พิสุทธิพิเชฎฐ์ รับ เข็มเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี"

2555

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงินประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

2555

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างงานด้วย โปรแกรม Paint

2555
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิง
2556

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Crossword งานนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายที่ 68

2556

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุุเหลือใช้ งานนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายที่ 68

2556

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ห้วข้อ " เด็กไทยใส่ใจอาเซียน" งานนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายที่ 68

2556

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ " เกม 24 " งานนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายที่ 68

2556

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน Spelling Bees งานนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายที่ 68

2556

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายที่ 68

2556

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างชิ้นงานด้วย โปรแกรม Paint งานนิทรรศการวิชาการ" 45 ปีวิชาการ เปิดบ้านคุณหลวง "

 

 

 

 
©โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
33 ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ - โทรสาร 0-2466-3442

pradittharam @ gmail.com