ปีการศึกษา 2549

* รับรางวัลเข็ม “เยาวชนยอดนักอ่าน” รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี ณ สนามไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
* รับใบประกาศ “ร่วมประกวดโรงเรียนอ่อนหวาน” จากกระทรวงสาธารณสุข
* รับใบประกาศ “ ร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
* รับรางวัลชมเชย การเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพวันแม่ จากสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
* ตัวแทนสำนักงานเขตสายไหม ร่วมขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
?รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชาย การแข่งขันโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมไทย ระหว่างนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กับนักเรียนยาชิโย่
* รางวัลชนะเลิศ การเล่านิทานประกอบท่าทาง เทศกาลตรุษจีน ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง ระดับชั้นประถมศึกษา
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เดี่ยวระนาดเอก งานนิทรรศการวิชาการ จากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานนิทรรศการวิชาการ จากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3การเต้นแอโรบิค งานนิทรรศการวิชาการ จากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
* รางวัลชมเชย การสวดมนต์ทำนองสารภัญญะ งานนิทรรศการวิชาการ จากโรงเรียนดอนเมือง จาตุรจินดา
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เดี่ยวระนาดเอก งานนิทรรศการวิชาการ จากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานนิทรรศการวิชาการ จากโรงเรียน สายไหม(ทัสนารมณ์)
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหมากล้อม ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
* ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

ปีการศึกษา 2550-2551

4 กุมภาพันธ์ 2550
นำนักเรียน เข้าร่วมประกวดรำเพลงสีนวล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา(มัธยม)
5 กุมภาพันธ์ 2550
นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดเต้นประกอบเพลงไทยลูกทุ่งได้รับรางวัล รองอันดับ 1 ณโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา (มัธยม)
5 กุมภาพันธ์ 2550
นำนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันเปตองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ณ โรงเรียนจาตุรจินดา(มัธยม)
3-4 พฤศจิกายน 2550
นำนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมแสดงศักยภาพ ทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
23 พฤษภาคม 2551
นำนักเรียนแสดงงานมหกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
13 มิถุนายน 2551
นำนักเรียนเข้าร่วมประกวด ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงพรรณรมณ กระบวนแสง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงชนิกานต์ ชัยบุตร ได้รับรางวัล ชมเชย
22 มิถุนายน 2551
นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ ห้างสรรพสินค้า big c ซึ่ง เด็กหญิงพรรณ กระบวนแสง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ปีการศึกษา 2554
ด้านนักเรียน
* เด็กชายสุรศักดิ์ มีคำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รางวัลมาสเตอร์ชัย การแข่งขัน Word Taekwondo ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
* เด็กชายทิวานนท์ แทนประยูร ระดับชั้นอนุบาล 2ได้รางวัลชมเชยยอดเยี่ยม การแข่งขันนิทาน โครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 6 ณ อุทยานการเรียนรู้ Tk Park

* เด็กหญิงบงกช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเขียนคำขวัญเนื่องใน วันวิสาขบูชา ของกระทรวงวัฒนะรรม

ด้านครู
*รางวัลหนี่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2554 ของบคุรุสภาได้รับ 8 คน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประเภทครูอาจารย์ จำนวน3คน ในการแข่งขันสอบธรรมะทางก้าวหน้า โดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ครูสอบผ่านธรรมศึกษษตรี จัดโดยแม่กองธรรมสนามหลวง จำนวน 5 คน เป็นต้น

ปีการศึกษา 2555
*รับประกาศรางวัลรองชนะเลิศการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
*รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานนิทรรศการวิชาการ 'สายไหมก้าวสู่อาเซียน"
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555
*รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิค งานนิทรรศการวิชาการ"สายไหมก้าวสู่อาเซียน" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555

 

 

 


เกียรติคุณของโรงเรียน
หน้าต่อไป