โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 โดยขุนอนุบาลสีมารักษ์ นายอำเภอบางเขน กับรองอำมาตย์ตรีสาย จารุพงษ์ ศึกษาธิการอำเภอบางเขน เป็นผู้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ใช้ศาลาการเปรียญของวัดหนองผักชีเป็นสถานที่ศึกษา โดยความยินยอมของพระอธิการแอ๋ว เจ้าอาวาสในขณะนั้นและให้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลคลองถนน 1 (วัดหนองผักชี) โดยเปิดเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยให้นักเรียนชาย เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ส่วนนักเรียนหญิงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
ต่อมา พ.ศ.
2484 นายทวี อุธวิน นายอำเภอบางเขนและนายสอ เขมชาติ ศึกษาธิการอำเภอ ได้ของบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง ขนาดกว้าง 7 เมตร
ยาว
8 เมตร เป็นอาคารเรียนชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสี แต่ไม่พอเพียงกับจำนวนนักเรียน นายอำเภอจึงได้ไปติดต่อกับ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น เพื่อหาทุนสร้าง
ท่านจึงบอกบุญผู้มีจิตศรัทธา ดังต่อไปนี้
1
. พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิศัย500.- บาท
2. เจ้าจอมสมบูรณ์ในรัชกาที่
5 100.- บาท
3. เจ้าจอมอ่อนในรัชกาลที่
5 500.- บาท
4.บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด
100.- บาท
5. ขุนบำรุงจีนประเทศและภริยา
200.- บาท
6. จังหวัดพระนครธนบุรี
300.- บาท
7. บริษัทค้าพืชผลไทย จำกัด
5,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
6,700.- บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

อาคารใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน
เปิดใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2494 โดยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า"โรงเรียนประชาบาลพิบูลสงคราม"ตำบลคลองถนน 1(วัดหนองผักชี)
พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อว่า "โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม"(พิบูลสงคราม)
พ.ศ.2514ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่นอกบริเวณวัดซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบริเวณโรงเรียนมาจนทุกวันนี้ พ.ศ. 2520 ด้้งบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 800 เป็นอาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน 1 หลัง
พ.ศ.2525 ได้ต่อเติมอาคารเดิมอีก 9 ห้องเรียน
พ.ศ. 2533 ได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ สนศ. 364 1 หลัง จำนวน 9 ห้องเรียน
พ.ศ. 2537 ได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ สนศ. 364 1 หลัง จำนวน 15 ห้องเรียน
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) เป็น 1 ใน 436
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนตั้งแต่ 08.00 – 15.30 นาฬิกา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2553 มีบุคลากรครูทั้งหมด 51 คน ครูจ้าง (พี่เลี้ยงเด็กเล็ก) จำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 4 คน มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,296 คน มีอาคารเรียนจำนวน 4 หลัง โดยมีจำนวนห้องเรียน ทั้งหมด 46 ห้องเรียน ใช้เรียนทั้งหมด 33 ห้องเรียนและใช้เป็นห้องสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 14 ห้องเรียน โดยใช้อาคารที่ 1 (อาคารเฟื่องฟ้า) ซึ่งใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และห้องศูนย์วิทยาการ ห้องผู้บริหาร ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการ ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องสมุด
อาคารที่
2 (อาคารกรรณิการ์) ใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมีห้องสนับสนุนการสอน จำนวน 2 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ และห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ล่างของอาคารเรียนเป็นห้องประชุมและห้องโสตฯ
อาคาร 3 (อาคารพิกุลทอง) ใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 –2 จำนวน 8 ห้องเรียน และ ห้องส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปฐมวัย 1 ห้องเรียน ชั้นล่างของอาคารเป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียนและห้องดนตรี อาคารเรียน 4 (อาคารแคแสด) เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 6 จำนวน 3 ห้องเรียน และ ห้องสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้แก่ ห้องดนตรี ห้องลูกเสือ-ยุวกาชาด ห้องอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้อง กอท. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องจริยศึกษาและห้องพักครู ชั้นล่างของอาคารเป็นห้องประชุม

นอกจากนี้มีอาคารประกอบ 6 หลัง ได้แก่ อาคารประกอบอาหารกลางวัน ห้องสหกรณ์ ห้องพลศึกษา บ้านพักครูจำนวน 1 หลัง บ้านพักภารโรงจำนวน 1 หลัง ศาลาพักร้อนของผู้ปกครอง 1 หลัง ภายในโรงเรียนมีสวนป่ากาญจนาภิเษก บ่อน้ำ สวนพระ และมีสนามโล่งลานพื้นซีเมนต์ บริเวณหน้าอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนได้ศึกษาระบบนิเวศวิทยาและธรรมชาติศึกษาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและออกกำลังกาย

  วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม)

      "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก้าวไกลเทคโนโลยี นำชีวีสู่วิถีอาเซียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม "

                       


              นักเรียน
1. สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง
2. มีความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต
3. มีทักษะในการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถคิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหา
5. มีทักษะในกระบวนการทำงาน มีความสามารถในการจัดการ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6. เป็นผู้นำ ทำงานเป็นกลุ่ม มีทักษะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ยอมรับตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
8. มีความรับผิดชอบ เสียสละ ทำประโยชน์ให้กับสังคม
9. มีความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. เห็นคุณค่าและสามารถสืบสานศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ ภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างเหมาะสม     มีจิตสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย
11. มีสุขภาพและสุขนิสัยที่ดี มีสมรรถภาพทางกายเหมาะสมกับวัย

                               อักษรย่อ ก
                                                 สม.รธ.
                          วันก่อตั้ง      6 กุมภาพันธ์ 2475
                         ที่ดิน                   4 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน          พระพุทธรูปปางลีลาประธานพร
คำขวัญ                                     รู้หน้าที่ มีวินัย ใจรักเรียน
ปรัชญา                                     ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์
เครื่องหมายประจำโรงเรียน         แสงประทีปส่องอยู่บนอักษรย่อ
รธ
สีประจำโรงเรียน                      
     สีเขียว – เหลือง
สีเขียวหมายถีง                                ความร่มเย็น
สีเหลืองหมายถึง                            ความดีมีคุณธรรม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน                   
ร่าเริง แจ่มใส ไหว้สวย

ดอกไม้ประจำโรงเรียน                    ดอกเฟื่องฟ้า
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ขุนอนุบาลสีมารักษ์ (นายอำเภอบางเขน)
รองอำมาตย์ศรีสายจารุพงษ์ (ศึกษาธิการอำเภอบางเขน)
ผู้ยินยอมให้ใช้ที่ดินของวัด พระอธิการ แอ๋ว (เจ้าอาวาสวัดหนองผักชี)
ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก นายม้วน ศักดิ์เจริญ
ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน นายอดิศักดิ์ เลขะวัฒนะ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน สวนพกฤษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

กลับสู่เมนูหลัก
ประวัติโรงเรียน
กลับสู่หน้าแรก

 

นโยบายของโรงเรียน
เพื่อตอบสนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม) ได้กำหนดนโยบายของโรงเรียนไว้ดังนี้

1. เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
3. พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัย
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อการประสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน
5. ส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
6. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม สังคมและเศรษฐกิจ
7. ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนสามประโยชน์ ที่สามารถบริการชุมชนได้ครบตามวัตถุประสงค์
8. ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล
9. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยเน้นทางด้านกีฬา เพื่อต้านยาเสพติด
10. ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

 

 

การเรียนการสอน

1. สอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
2. ต้องพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
3. ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
4. ต้องให้โอกาสการแสดงออกอย่างอิสระ เพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์เต็มที่
5. ต้องมีการเสริมแรงทางบวก
6. ต้องจัดบรรยากาศด้านกายภาพ และด้านจิตใจที่เอื้อต่อการเรียนรู้
7. ต้องใช้เทคโนโลยีที่กว้างขวาง เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
8. ต้องวิเคราะห์หาจุดอ่อนของนักเรียนผลักดันให้นักเรียนก้าวหน้า
9. ต้องให้เรียนอย่างมีความสุข มีประสบการณ์ตรง สัมพันธ์กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
10. ต้องส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม
11. ต้องให้นักเรียนมีการฝึกปฏิบัติจริง

 

 

ครูผู้สอน

1. รักการสอน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
3. พัฒนาตนเองตลอดเวลา
4. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
5. สามารถสร้างบทเรียนที่ท้าทายปัญหา
6. สามารถสอนให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปบูรณาการใช้ในการดำรงชีวิต

 


 

 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้สถาปนา
(ภาพได้รับมอบจาก คุณหญิงจีรวัสส์ พิบูลสงคราม(ปันยารชุน)