โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) เดิมตั้งอยู่ในวัดตลิ่งชัน ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนในระดับประถมศึกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2475 โดยมีนายอุรัจน์ สุขคงทอง เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนขณะนั้น 86 คน เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2477 นายโพธิ์ นางเล็ก ปิ่นทอง ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ ป.01 จำนวน 2 ชั้น มีชั้นละ 3 ห้องเรียน และเปิดใช้อาคารเรียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2479 โดยใช้ชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า “โรงเรียนเทศบาล 48 (ปิ่นทองสัณฐาคาร)

ต่อมาวันที่ 22 มิถุนายน 2500 พระครูทิวากรคุณ (หลวงปู่กลีบ)เล็งเห็นว่าสถานที่ตั้งโรงเรียนคับแคบไม่สามารถขยายและปรับปรุงอาคารเดิมได้ จึงได้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดจำนวน 4 ไร่ 3 งาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในปี 2510 สร้างอาคารเรียนแบบ 004

ปี 2519 สร้างอาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 2 หลัง
ปี 2526 สร้างอาคารเรียนแบบ สนศ.363
ปี 2538 สร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ได้ให้บริการสถานที่แก่ชุมชนนอกเวลาราชการเพื่อการเล่นกีฬา

โรงเรียนวัดตลิ่งชันตั้งอยู่เลขที่ 300 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0 - 2424 -7044
ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบน้ำไม่ท่วมขัง แต่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนเล็กน้อย มีรถประจำทางปรับอากาศสาย ปอ. 79 กับมีสองแถวเล็กห้าสาย คือ สายวัดช่างเหล็ก บางพรหม วัดทอง วัดจำปา และวัดประดู่
Go Top
Go Top
สภาพชุมชนใกล้บริเวณโรงเรียนแต่เดิมเป็นพื้นที่เกษตร เป็นสวนผลไม้ มีทุเรียน ละมุด มะม่วง มะไฟ มะพร้าว และหมากเป็นส่วนใหญ่ การคมนาคมใช้เรือยนต์ เรือหางยาว และอื่น ๆ ลำน้ำสายหลักคือ คลองชักพระ ซึ่งผ่านหน้าวัดตลิ่งชันไปจดคลองบางกอกน้อย และเป็นเส้นทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ต่อมามีถนนตัดผ่านพื้นที่วัดตลิ่งชัน ทำให้วัดและโรงเรียนอยู่คนละฝั่งของถนน และพื้นที่การเกษตรได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกสร้างที่พักอาศัย บ้านจัดสรร มีประชาชนย้ายเข้ามาอยู่หนาแน่น อาชีพของประชาชนในพื้นที่เปลี่ยนจากเกษตรส่วนใหญ่มารับจ้าง ค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ และรับราชการ ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างขัดสน ปัญหาสังคมด้านการพนันยังมีอยู่บ้าง ส่วนยาเสพติดแทบจะไม่มีปัญหา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีประจำท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ ประเพณีชักพระ ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 หลังวันลอยกระทง 2 วัน และอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวของเขตตลิ่งชัน คือ ตลาดน้ำตลิ่งชัน จะมีเรือนำเที่ยวสวนกล้วยไม้ สวนงู วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อีกทั้งการเปิดร้านอาหารไทย อาหารพื้นบ้านจำหน่ายตลอดถนนหน้าเขตไปจนถึงร้านอาหารบนแพในคลองชักพระ นักเรียนได้แสดงความสามารถจากการนำวงดนตรีไทยไปบรรเลงในวันอาทิตย์เป็นการแสดง ศักยภาพ ของนักเรียนร่วมกับชุมชน

สภาพชุมชน

ปรัชญาการศึกษา

ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหนทางแห่งการพัฒนาตนและความสำเร็จ

ใฝ่ใจศึกษา พัฒนาตนเอง เก่งงาน รอบรู้ เคียงคู่คุณธรรม


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดตลิ่งชันมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของ สังคม ในยุคปัจจุบัน โดยยึดวิสัยทัศน์ นโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน จึงกำหนดภาพอนาคตของโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นจุดหมายทิศทางของการพัฒนาการศึกษาและเพื่อ
ให้ทุก ฝ่ายได้ทุ่มเททรัพยากรและระดมความคิดเพื่อการบริหาร และดำเนินงาน และปฏิบัติไปสู่จุดหมายให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธภาพ

วัดตลิ่งชัน
Go Top

1. อาคารไม้หลังที่ 1
2. อาคารไม้หลังที่ 2
3. ห้องกิจกรรมสหกรณ์
4. อาคารไม้หลังที่ 4
5. บ้านพักครู
6. บ้านพักภารโรง
7. ส้วมนักเรียน
8. เรือนเพาะชำ
9. อาคารตึก 3 ชั้น
10. ตึกเอนกประสงค์
11. สนามเด็กเล่น
12. สนามเปตอง
13. สนามเอนกประสงค์
14. สนามเอนกประสงค์
15. ศาลาเอนกประสงค์
16. คลองวัดตลิ่งชัน
17. เสาธง
18. ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์
19. ซุ้มพระพุทธรูป
20. ถนนชักพระ
21. ศาลพระภูมิประจำโรงเรียน

Go Top
Go Top

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
กิจกรรมหน้าเสาธง
ดนตรีไทย ร.ร.วัดตลิ่งชัน
ประเพณีชักพระ
นักเรียนดูขบวนแห่พิธีชักพระ
นักเรียนเล่นดนตรีไทยที่ตลาดน้ำตลิ่งชัน
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งการเรียนรู้ที่สนามกีฬาไทย - ญี่ปุ่นดินแดง
สวนสมุนไพร
สวนหย่อม
สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า
เรือนเพาะชำ
ภาพวาดกำแพงของโรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรียน
Go Top
Go Top
 
     
   
 
   
   
 

 


ที่ตั้งของโรงเรียน
   
 

 


คติพจน์

 

แหล่งการเรียนรูู้้

โครงสร้างการบริหารงาน
 

แผนผังโรงเรียน