เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะครูโรงเรียนวัดตะกล่ำ

สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

 
 
   
สายงานผู้สอน
 
   
เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดตะกล่ำ
 
 
ครูชำนาญการ ทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    
  1. นายมานะ ม่วงมีรส

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ....วิชาคอมพิวเตอร์ ...ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

   
         
 
2. นายสุขวสันต์ อ่วมสอาด ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
3. น.ส.สุนัย จะโรครัมย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
               
4. นางสมพิศ ศรีพงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
               
5. นางสุธารส ยอดนิล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
               
6. นางสุปราณี โพนคำหล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
               
7. น.ส.สิริพรรณ ทองปัสโน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
               
8. นางธาชินี สุขมาลี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลงานทางวิชาการ ระดับชั้นปฐมวัย
               
Free Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม